'Nestor' Sicco Rypma uit Blauwhuis, van de Fryske Nasjonale Partij van Súdwest-Fryslân, neemt na 21 jaar afscheid als gemeenteraadslid

Sicco Rijpma uit Blauwhuis neemt na 21 jaar en een maand afscheid als gemeenteraadslid.

Sicco Rijpma uit Blauwhuis neemt na 21 jaar en een maand afscheid als gemeenteraadslid. Foto: FNP

Sicco Rypma uit Blauwhuis stopt na 21 jaar als raadslid. Hij heeft altijd als raadslid voor de Fryske Nasjonale Partij FNP de belangen van de burgers behartigt. Volgende week donderdag wordt officieel afscheid van hem genomen tijdens de gemeenteraadsvergadering van Súdwest-Fryslân.
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

Waarom hij stopt? ,,It jout romte en tiid om my yn te setten foar alle oare aktiviteiten wêr ik oan ferbûn bin. Sa as de Blauhúster Sint Vitustsjerke, Gerben Rypma Stichting, Histoarisch Blauhûs en it 4 maaie komitee. Boppedat is de FNP op folle sterkte, de opfolgers steane klear. Nei 21 jier en ien moanne (2002-2010 Wymbritseradiel en 2010-2023 Súdwest-Fryslân) is it moai weest.”

Hij heeft het altijd leuk gevonden oplossingen te vinden voor problemen