Moeting nije en âld-Streekdichter in Dokkum

Pieter van der Zwaag en Geart Tigchelaar.

Pieter van der Zwaag en Geart Tigchelaar. Foto: Ydwine R. Scarse

Snein 2 april trede de Streekdichter fan Noardeast-Fryslân, Pieter van der Zwaag, en Geart Tigchelaar tegearre op yn boekhannel Van der Velde yn Dokkum.
Lees meer over
Nieuwe Dockumer Courant

Sa kin elk yn de kunde komme mei Van der Zwaag en de bondel fan Tigchelaar. Op 26 jannewaris dit jier hat Pieter van de Zwaag it stokje oernommen fan Geart Tigchelaar. Van der Zwaag, oarspronklik út Eastrum, sil twa jier lang oan de slach as dichter fan ’e streek. Tigchelaar hat syn twa jier Streekdichterskip bondele yn Oer de streek.