Skarsterbrêge spilet op unieke lokaasje

Foto Toanielferiening Nut&Nocht

Foto Toanielferiening Nut&Nocht

Toanielferiening Nut&Nocht bringt, om bekende redenen, foar it earst yn fjouwer jier wer in stik op ’e planken. Sy spylje it stik ‘Juwielen foar Dûmny’ yn de tsjerke fan Skarsterbrêge.
Lees meer over
Jouster Courant

Juwielen foar Dûmny is in komyske triller mei in protte betizing en net eltsenien is sa as ‘r him foardocht. Mar ja, wa hat eltsenien foar it lapke?