Vanaf vandaag bestaat de Sven Kramer Academy, bedoeld om zoveel mogelijk kinderen aan het schaatsen te krijgen

Hij speelde al jaren met het idee, maar vanaf vandaag (donderdag) bestaat de Sven Kramer Academy. De wereldtopper uit Heerenveen wil zoveel mogelijk kinderen laten ervaren hoe leuk schaatsen is.

Kae Kramer staat in Thialf voor het eerst op schaatsjes onder begeleiding van haar vader Sven. FOTO STEPHAN TELLIER

Kae Kramer staat in Thialf voor het eerst op schaatsjes onder begeleiding van haar vader Sven. FOTO STEPHAN TELLIER

Jarenlang fietsten Sven Kramer en Douwe de Vries als trainingsmaatjes samen door weer en wind. Ze filosofeerden vaak over de toekomst van het schaatsen. ,,Dan hienen we it oer in eigen skaatsskoalle’’, zegt De Vries. Kramer: ,,Ik sei wolris gekskearend tsjin Douwe dat as hy stopje soe, wy der mei begjinne soenen.’’

Na het afgelopen seizoen stopte De Vries met de wedstrijdsport. Vanaf vandaag is hij directeur van de Sven Kramer Academy. ,,In non-profit organisaasje dy’t safolle mooglik minsken stimulearje wol te gean reedriden’’, zegt de nieuwbakker directeur. Kramer zelf neemt zitting in het stichtingsbestuur, omdat hij nog twee jaar wil schaatsen op topniveau en daar de meeste tijd insteekt.

Bij de trainingen zal hij zeker af en toe zijn gezicht laten zien. ,,We dogge it op Thialf en dan is it foar my maklik om efkes del te kommen’’, zegt de Heerenvener. Om te kijken hoe de kinderen onderricht krijgen en om met de ouders van gedachten te wisselen.

22 uur schaatsles

Ook Douwe de Vries zal wanneer hij tijd heeft op het ijs staan. ,,Mar ik ha gjin diploma’s sa as ús trainers’’, zegt hij lachend. Tussen de zeventig en tachtig instructeurs gaan op Thialf 22 uur schaatsles verzorgen. De jeugd aan het schaatsen krijgen is het speerpunt van de stichting, maar ook ouderen kunnen terecht voor lessen.

De voorbije maanden heeft Kramer veel tijd gestoken in het opstarten van de academie. ,,Mar Douwe is der de ôfrûne tiid dei en nacht mei dwaande. Hy moat minder tiid yn de ISU stekke, want dat giet ten koste fan dit’’, zegt hij lachend. Zijn eigen prestaties komen niet in het gedrang, bezweert Kramer. ,,Oars wie ik der never noait net oan begûn.’’

Daarom bleef het de afgelopen jaren bij plannen. Die kwamen in een stroomversnelling toen Thialf dit jaar stopte met de schaatsschool. Die uren zijn overgenomen en het nieuwe opleidingsinstituut is samengegaan met het jeugd- en schoolschaatsen. ,,Sa ha we gelyk aardich body’’, weet Kramer. De Vries hoopt te starten met tussen de vijf- en zeshonderd kinderen. ,,Dat soe hiel moai wêze, mar we witte ek net wat corona docht. Miskien hâldt dat wol tal fan minsken thús.’’

Een speerpunt wordt ook schoolschaatsen. ,,Myn ultieme dream is dat elk bern foar syn tolfde in kear op redens stien hat’’, zegt Kramer. ,,We wolle der nei ta dat we de bern ophelje en werom bringe en tagelyk de eigen bydrage sa lyts mooglik hâlde.’’

Voor de verbouwing van Thialf was het schoolschaatsen booming in Heerenveen. Daar is mede door het afhaken van een sponsor die het vervoer mogelijk maakte, een beetje de klad in gekomen. ,,Ast in skoalle út bygelyks Starum hast en de âlders wurkje, dan wurdt it dreech om nei Thialf te kommen’’, weet De Vries. ,,We hoopje dy skoallen der by te krijen.’’

De hoop is om in twee jaar uit te groeien van 1400 naar 3000 schoolschaatsers. ,,De minsken moatte entûsjast wurde foar reedriden.’’

Geen winstoogmerk

De Sven Kramer Academy heeft dan ook geen winstoogmerk. Met hulp van onder meer House of Sports, de bemiddelde ondernemers Dirk-Jan Bakker en Robert van der Wallen en zo veel mogelijk sponsoren en fondsen willen Kramer en De Vries de kosten zo laag mogelijk houden, zodat het voor iedereen mogelijk wordt om schaatsles te nemen.

Het huren van ijs is duur, het materiaal kost geld en ook moeten de meeste ouders flink reizen om naar een ijsbaan te kunnen komen. ,,De drempel moat nei beneden’’, stelt Kramer. Omdat er steeds minder strenge winters zijn, staat de schaatssport onder druk. ,,Hieltyd minder minsken komme yn oanraking mei reedriden, omdat der gjin natoeriis mear is.’’

Kramer ziet met lede ogen aan dat er door het grote aanbod aan vrijetijdsbesteding dat de jeugd heeft, steeds minder jonge schaatsers instromen. De roep om zowel kinderen als volwassenen meer te laten bewegen, klinkt tegelijkertijd ook steeds harder. ,Ik ha in protte te tankjen oan reedriden, op dizze manier wol ik wat werom dwaan.’’

Geen concurrent

Een concurrent voor de schaatsclubs wil Kramer beslist niet worden. De academie moet zoveel mogelijk kinderen in aanraking laten komen met de sport. ,,Wy wolle se klearstome foar de clubs’’, zegt hij. ,,As se 11, 12 jier binne moatte se genôch feardichheden ha om nei de 400-meterbaan te gean en krije se in diploma.’’

Zoals Kramer als sporter zijn hele carrière al met niets minder dan het beste genoegen neemt, wil hij ook het beste voor de schaatsschool. ,,It moat goed wêze.’’ Daarom heeft het ook een paar jaar geduurd voordat de plannen tot uitvoering zijn gebracht.

Inschrijving open

De komst van dochter Kae, bijna twee jaar geleden, heeft zeker ook bijgedragen aan de komst van de schaatsacademie. ,,Dan giest der oars oer tinken.’’ Hij weet meer dan ooit tevoren hoe belangrijk bewegen is voor kinderen. Hij geniet er van.

Vanaf vandaag is de inschrijving voor schaatslessen aan de Sven Kramer Academy open. Eerst wordt er alleen in Thialf lesgegeven, maar het doel is om op termijn uit te waaien naar andere ijsbanen. ,,Ik tink dat dit in grut sukses wurde kin.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Schaatsen
Instagram