Serie: De jubilaris. Familie Reinsma is geheel vergroeid met v.v. Balk

Coronacrisis of niet: er vieren veel Friese sportverenigingen hun 75- of 100-jarig jubileum. In een serie zet de LC ze in het zonnetje. Deel 1: voetbalvereniging Balk.

Jan Reinsma bij de ingang van de accommodatie van de door hem zo geliefde voetbalclub.

Jan Reinsma bij de ingang van de accommodatie van de door hem zo geliefde voetbalclub.

Een gemoedelijke club, met door de jaren heen ‘wrotters’ en ‘mooiweervoetballers’, van wie velen niet op hun mondje waren gevallen. Trainers hadden het niet altijd makkelijk, weet Jan Reinsma. ,,Der wie wolris wat, mar by hokker club is dat net sa? It giet der yn it foarste plak om datst it as club foarinoar hast. By ús is dat it gefal. Eltsenien fielt ’m hjir thús en der binne genôch minsken dy’t wat dwaan wolle. Gesellich, wylst eins hast prate kinst fan in bedriuw. Der giet yn sa’n grutte feriening al gau oardel oant twa ton om.’’