Oosterlittens had 35 jaar geleden een opvallende shirtreclame: Meer sex met Durex (en dat leverde twaalf condooms op)

Terwijl de KNVB en FC Emmen nu bakkeleien over seksspeeltjes, was Friesland 35 jaar geleden al in de ban van opvallende shirtreclame. Oosterlittens 4 tooide zich met de slogan Meer sex met Durex. Toen genoemd bedrijf om een bijdrage werd gevraagd, leverde dat twaalf condooms op…

Tjitte Anema thuis in Baard, met onder andere het jubileumboek van v.v. Oosterlittens. ,,It wie in machtige tiid.’’ FOTO LC

Tjitte Anema thuis in Baard, met onder andere het jubileumboek van v.v. Oosterlittens. ,,It wie in machtige tiid.’’ FOTO LC

De lach verdwijnt op deze zonnige dinsdagmiddag bijna niet van het gezicht van Tjitte Anema. Terugdenkend aan de ‘wilde jaren’ komen memorabele herinneringen boven. Het voetballen in het vierde van ‘Littens’, de nazit (vaak in Herbergh Het Wapen van Friesland ), de sterke verhalen over de zaterdagse escapades, het klaverjassen en niet te vergeten het gezang.

,,Ik leau net dat wy de wrâldproblemen besprutsen’’, zegt de nu 59-jarige Anema. ,,Sa no en dan hienen wy it wol oer de dingen dy’t spilen, mar meastentiids gong it oer froulju, bier en fuotbal. Dêr koenen wy de tredde helte wol mei fulle.’’

Anema was 24, vrijgezel en bezig met het vinden van een baan in het onderwijs. Dat laatste lukte: hij heeft in de omgeving van zijn geboortedorp Húns bijna 35 jaar voor de klas gestaan. Op het moment dat hij de lumineuze ingeving kreeg voor een pakkende tekst op het voetbalshirt, was Anema nog werkzoekende. ,,Ik hie krekt in sollisitaasje rinnen en dêrom like it my net handich om mei de ploech op de foto te gean foar de Ljouwerter Krante , wylst wy dy ferneamde shirts droegen.’’

'Dat der oer praat waard, is wis'

Vandaar dat hij ontbreekt op de in augustus 1985 gemaakte foto. Anema – ,,Lêste man op it fjild en faak ek de lêste man yn it kafee’’ – lacht. ,,It hie krekt sa goed wol kinnen, want ik ha dy baan net krigen.’’ Hij weet nog precies hoe een en ander tot stand kwam en wat voor opschudding het teweegbracht op de velden waar zijn elftal verscheen. ,,Yn ’e krante stie doedestiids dat it by ús earste thúswedstriid swart stie fan de minsken, mar dat wie in tikje oerdreaun. Mar dat der oer praat waard, is wis.’’

Het was de tijd dat shirtreclame voorzichtig zijn intrede deed in het amateurvoetbal. Oosterlittens 4 moest in de vaart der volkeren mee, zo werd op die zondag in de plaatselijke herberg geoordeeld. ,,Nei it fêste agindapunt – wat ha wy meimakke op de sneontejûn kaam it praat op shirtsponsoring’’, vertelt de in Baard woonachtige Anema. ,,‘Dat moatte wy ek!’, waard roppen. Wat koe ús freoneteam hjirmei, sa wie de fraach. Der wienen twa opsjes foar reklame: drank en froulju. De ien rôp wat, de oare ek en doe sei ik: ‘ Meer sex met Durex’ . Myn maten wienen der suver eefkes stil fan, mar doe gong de tafel om troch it entûsjasme. Dát wie de kreet.’’

Grote plakletters

Ploeggenoot Sietse Posseth nam de touwtjes in handen. Anema: ,,Sietse wie de ‘gangmaker’, in grut leafhawwer fan feesten en partijen. Spitigernôch is hy in 2012 ferstoarn. Hy wie noch mar fyftich. Wat ha wy mei him gouden tiden belibbe.’’

Ook Sietses’ zus Anneke zag de shirtreclame meteen zitten. ,,Sy hat de plakletters kocht en hat dy stik foar stik mei in striikizer op de shirts plakt. Meer sex met Durex , dat binne fyftjin letters en dat op tolve, trettjin shirts… Mar se hie in protte wille. It wienen tocht ik hast de grutste letters dy’tst keapje koest.’’

Overigens verscheen niet op alle shirts de opvallende tekst. ,,Us keeper Jan Betten hie derop stean: Leve de pil . Ik tink dat dat de twadde suggestje wie en dat wy it sneu fûnen om net te brûken’’, aldus Anema.

Hij zegt dat het bonte gezelschap – ,,By ús club fuotbalje mannen út Húns, Leons, Britswert, Mantgum, Wiuwert, Easterwierrum, Jorwert, Weidum, Winsum, Baard en fansels Easterlittens’’ – nooit een seconde van plan was om er een slaatje uit te slaan. ,,It gong om de wille, net om de sinten. Wy brûkten ek gewoan ús eigen shirts.’’

Brief aan Durex

Máár, herinnert Anema zich plotseling: ,,Anneke hat der noch wol wurk fan makke, omdat wy in protte oandacht krigen troch dy shirts. ‘De roem snelde ons vooruit.’ Anneke hat doe in brief skrean oan Durex mei de fraach oft se miskien wat dwaan woenen kwa shirts of jild foar de club.’’

De condoomfabrikant liet van zich horen, maar bleef aan de zuinige kant. ,,Wy hawwe seis pakjes mei fan dy rubbers krigen, ik tocht dat der twa stiks yn ien sa’n pakje sieten.’’ Zeker weten doet Anema het niet. ,,Nee, want ik ha dy pakjes noait sjoen. Sietse sil se grif foar eigen gebrûk benut ha. Hy wie in knappe keardel.’’

Bestuur niet blij

Het bestuur van Oosterlittens kreeg pas lucht van de stunt toen het vierde elftal met de royaal beletterde shirts het veld betrad. ,,Se wienen der net hiel bliid mei en dat koenen wy ús ek wol foarstelle. Mar se ha it wol in hiel seizoen tastien. Dêrnei is ús frege om oare shirts oan te dwaan.’’

Anema heeft deze week nog een zoektocht gedaan naar een geel shirt van toen, ,,mar se binne nei in karriêre as poetsdoek yn de konteners ferdwûn. It wienen fan dy katoenen dingen dy’t gau slite.’’ Maar gelukkig hebben we de herinneringen nog, aldus Anema. ,,En yn 2010 hat der yn it jubileumboek Oosterlittens-75 jaar in stik oer yn stien. Us grap is foar de ivichheid fêstlein.’’

Wat vindt hij van de huidige commotie omtrent de door Emmen gewenste shirtsponsor? ,,Ik soe sizze: it moat kinne. EasyToys liket my in netsjes bedriuw. As de KNVB it hat oer ‘goede zeden en fatsoen’ kinne se better earst harren eigen sponsoaren en gedrach tsjin it ljocht hâlde.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport