Culthelden over kampioen Cambuur (4/7) | Oebele Schokker denkt graag terug aan het vorige titelfeest

Oebele Schokker. FOTO HENK JAN DIJKS

Naar aanleiding van het kampioenschap van SC Cambuur vroeg de LC zeven culthelden naar wat zij van de Leeuwarders verwachten. Dit is deel 4 van de 7: Oebele Schokker, werd als speler kampioen met de club in 2013.

‘It is foar de spilers te hoopjen dat se noch in kear op de Oldehove stean meie. Dan kinst it fiere mei de hiele stêd. Yn 2013 wie dat foar my it momint dat ik beseft wat we teweibrocht hienen. Fan baby’s oant âlde mantsjes, de hiele stêd rûn út. Ik wurd der troch dit jier wer faak oan herinnere. Dat wie ek in hiel moai seizoen.

De supporters sjogge no al út nei de derby. Hooplik meie se der kommend seizoen wer by wêze, want dy meitsje dy echt sterker. De stipe dytst krijst is sa moai. Seker yn de earedyvyzje, want dan begjinst as promovendus altyd as de mindere.

Nei foarich seizoen is dit de ultime revâns. Se ha de ploech foar it grutste part bymekoar hâlden, dat is unyk yn de earste dyvyzje. Se begûnen noch al wat muoisum, mar dit seachst wol oankommen. Cambuur hat wat delsetten wêr’t se mei fierder kinne yn de earedyvyzje. Knap.’

Lees alle verhalen over de promotie en het kampioenschap van Cambuur in het dossier ‘Promotie Cambuur’ .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Promotie Cambuur
Cambuur