Kaatsbond KNKB gaat innoveren en dit zijn de plannen. 'Ynnovaasje oant in chip yn in keatsbal'

De KNKB gaat een innovatietraject in. Vernieuwingsleider is Jan Bles. Hij benadrukte woensdagavond in de presentatie van het innovatieplan ‘Keatsbloed tsjoch op’ dat ‘de keatsers én it publyk’ centraal staan.

Sfeerbeeld van de PC in Franeker.

Sfeerbeeld van de PC in Franeker. Foto: Niels de Vries

Aantrekkelijk kaatsen als bindende factor voor publiek. Dat is de inzet. Daarbij gaat het om experimenten die ook weleens zullen mislukken, beseft Jan Bles. ,,Mar dat mei ek. Dat heart derby, want foar de grutte groep minsken dy’t harren derfoar ynsette, moatte sommige saken útprobearre wurde.’’