Ervaren wielercomité is klaar voor het NK veldrijden

Het wielergekke Surhuisterveen biedt komend weekeinde onderdak aan het NK veldrijden. Wat komt daar allemaal bij kijken? De LC fietst alvast rond in ’t Fean en blikt vooruit.

Albert Helfrich (62) is de rust zelve. ,,It is altiten klear kaam, dus it sil no ek wol wer klearkomme."

De voorzitter van het organiserende wielercomité heeft met zijn ploeg jarenlang ervaring opgedaan met de organisatie van de Centrumcross. ,,Us komité bestiet no 35, 36 jier en de Centrumcross ha wy 22 kear organisearre. Dan moatte wy ek in NK oprêde kinne. Wy binne der klear foar, ek al komme der wol wat dingen by sjen wêr’t wy earder net folle mei te krijen hienen. It is no oer twa dagen om mar ris wat te neamen en ek moatte wy mear dwaan om de telefyzje te fasilitearjen.’’

Helfrich c.s. zijn een kleine vier jaar aan het lobbyen geweest om het NK naar Surhuisterveen te krijgen. ,,De KNWU wie ek wol bliid dat wy it dwaan woenen, want net oeral ha se it jild én de minsken om it te organisearjen. Se kamen mei it foarstel om it yn 2017 hjir te hâlden, mar doe ha wy sein: wy wolle it in jier letter. Wêrom? As underdiel fan Kulturele Haadsted. Dy link fûnen wy moai.’’

De ‘zakenman in ruste’ zegt dat het NK zo’n 75.000 euro kost. ,,Wy ha wol wat fet op de bonken, mar we hoopje der dochs aardich út te springen.’’ Helfrich rekent per dag op tussen de 12.000 en 15.000 toeschouwers. ,,Gjin entree."

Zijn comité (dat deze week duizend dranghekken gaat plaatsen) steunt op ongeveer honderd vrijwilligers. ,,Dy komme fan de beide fuotbalclubs, de korfbalferiening en de wielerclub. Se krije der in lytse fergoeding foar, mar bûten dat dogge se it graach. Eltsenien yn It Fean fynt it geweldich dat it NK hjir holden wurdt. Dit is it ‘neusje van de zalm’."

Nieuws

menu