Bij groen licht komt KNKB met snelle herstart

Het coronajaar heeft naast grote onzekerheid ook voor nieuw elan bij de kaatsbond gezorgd. Dat leerde donderdag de online jaarvergadering van de KNKB.

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema.

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema. Foto LC/Johann Mast

Twee verenigingen, KV Jan Reitsma Reduzum en Onder Ons Easterlittens vulden vorig jaar nog gaten in de organisatie van hoofdklassepartijen en willen nu mee rouleren. De KNKB leerde van het vorig coronaseizoen. ,,We hawwe mear fleksibilteit om by grien ljocht gau op te starten’’, vertelde kaatsbondsdirecteur Marco Hoekstra.

De KNKB zit niettemin in dezelfde spagaat als vorig jaar, omdat het groene licht voor amateurwedstrijdsport nu eenmaal uit Den Haag moet komen, terwijl de druk toeneemt. Vorig seizoen begon het kaatsseizoen na het voorproefje bij LKC Leeuwarden pas op 11 juli in Morra Lioessens.

,,Fansels tinke guon minsken dat it no hurder kin. Se sjogge de binnenstêd fan Snits of Ljouwert folrinnen. Mar de ferantwurdlikens leit no ienris by de keatsferiening en dat is dochs in hiel oar ferhaal’’, erkende Hoekstra. ,,Mar as it kin, dan hawwe wy mar ien wykein dertusken nedich om op te starten.’’ Het aantal bezoekers ligt dan op maximaal 250. Bij evenementen is een vergunning nodig.

Het verlammende effect dat corona vorig jaar op sommige verenigingen had, bracht gretige verenigingen als KV Jan Reitsma uit Reduzum en Onder Ons Easterlittens in stelling. ,,En it smakket nei mear’’, merkte Sjoerd Hofstee op, de voorzitter van Reduzum. Beide verenigingen deden een oproep om in navolging van de federatie Sneek hoofdklassepartijen te laten rouleren. ,,Dan krijt it keatsen by mear ferieningen in boost. Mar we witte ek dat in grut part fan de partijen yn beton en sement getten is. It giet lykwols net om de klassikers.’’

Het voorstel van de gelegenheidsorganisators werd door het gros van de verenigingen en het KNKB-bestuur gewaardeerd. Oud-hoofdklasser Dirk Yde Sjaarda, voorzitter van KF Easterein, juichte het zelfs toe. ,,It is allinnich mar goed foar de feriening én de keatssport.’’ Voorzitter Wigle Sinnema vertelde dat de KNKB het idee ‘Serieus op pakke sil’. Harde toezeggingen werden er niet gedaan.

Wigle Sinnema blijft

In de aanloop naar de kaatsvergadering was er sprake van dat Sinnema als voorzitter ging stoppen. Dat pakte anders uit. ,,Sûnt ik foarsitter bin wie myn doel om it bûn op oarder te krijen. Dat is slagge. En no moat der in nije stip op ‘e hoarizon komme. Doe tocht ik: dat is in moai momint foar in nije man of frou op myn plak. Dat ha ik yn de LC ek sein. Dat is net slagge. Dêrom bliuw ik noch in jier.’’

Hoofdbestuurders Johannes Siegersma en Dirk Kuperus werden voor een volgende termijn herkozen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Sport
Kaatsen