Taalatlas lit sjen: it Frysk is noch lang net emansipearre

Kinne de Friezen heeltyd better Frysk skriuwe? Dat kaam de ôfrûne wiken wol yn ’e media. Sa skreau De Feanster: ‘Friezen lezen en schrijven iets meer Fries’, de Ljouwerter: ‘Het gaat goed met de Friese taal. Mear ynwenners kinne Frysk lêze en skriuwe’ en Omrop Fryslân: ‘Wat mear Friezen kinne Frysk lêze en skriuwe’.

Frysk wurdboek nije stavering

Frysk wurdboek nije stavering Foto: NIELS WESTRA

De media ûntliene dat nijs oan de nije Taalatlas, útbrocht troch de provinsje Fryslân. Dy fiert om de pear jier in ûndersyk út nei de behearsking en it gebrûk fan it Frysk. De Fryske Akademy hat dat ek ferskate kearen dien. Mei wat slaggen om ’e earm kin men dêrtroch sjen oft der yn it Fryske taallânskip by de tiid lâns saken feroarje.

Nieuws

menu