Stereotype

Al jierren wurdt yn Nederlân striid fierd om de kleur fan Swarte Pyt. Dy hat brún west en swart as de Krampus, mar is wilens skoarstiensmoarch.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. Foto: Marcel Jurian de Jong

Guon plakken ha Pyt ferfongen troch in fantasijfiguer, yn Ljouwert liket Pyt streekrjocht út de Netflix-searje The Walking Death te kommen. De bern ha der likefolle wille om. Tiden feroarje en dêrmei ek it uterlik fan tradysjes en tradisjonele figueren.

Nieuws

menu