Ruim baan voor lokaal duurzame opgewekte energie

Skarl. ‘Veel aandacht is nodig voor lokaal eigendom en deelname van de mienskip.’ EIGEN FOTO

De woorden biodiversiteit, circulaire economie, klimaatverandering, duurzaamheid en energie- en warmtetransitie zijn veel in het nieuws. Het besef groeit dat verandering, een transitie, noodzakelijk is om de effecten van de opwarming van de aarde te beperken. Het klimaatakkoord van Parijs roept op tot een ferme aanpak van de CO2-reductie.

In Nederland is ‘Parijs’ vertaald naar een landelijk Klimaatakkoord. Op zijn beurt wordt dat in 30 RES-regio’s, waaronder de provincie Fryslân, omgezet naar een strategie voor de energietransitie. Wil die strategie slagen, dan helpt het als de inwoners en bedrijven in onze provincie zich ervan bewust zijn dat zij bepalend zijn voor het succes in de energietransitie en daar dus een belangrijke rol in hebben. Innige samenwerking van onze inwoners, bedrijven, onderwijs en overheden is van belang om de transitie effectief en efficiënt vorm te geven.

Vele lokale initiatieven

In Fryslân is dat in de afgelopen jaren al vertaald in meer dan 55 energiecoöperaties en veel andere initiatieven die nog in een voorbereidingsfase verkeren. Daarnaast kennen we hier mooie voorbeelden van dorpsmolens en particuliere initiatieven om duurzame energie op te wekken: initiatieven passend bij de schaal en inzet van de mienskip in Fryslân.

In de komende decennia hebben we veel meer elektriciteit nodig voor vervoer en verwarming. Het huidige stroomnet loopt nu al tegen grenzen aan. We zullen dus met slimme oplossingen moeten komen om het stroomnet zo goed mogelijk te benutten.

We willen als mienskip nauw samenwerken met netbeheerders, onderwijs en wetenschap, overheden en ondernemers met het doel om slimme energiecombinaties (elektriciteit, gas, waterstof, warmte, opslag, innovaties en werkgelegenheid) te ontwikkelen die passen bij onze mogelijkheden en behoeftes.

Lokaal rouleren

Veel aandacht is daarbij nodig voor lokaal eigendom, landschap en deelname van de mienskip. De slimme combinaties kunnen de duurzame elektriciteit en warmte opwekken die lokaal nodig is. Waarschijnlijk in de buurt van knooppunten in het net (‘energiehubs’) en infrastructurele voorzieningen.

In de komende jaren is het dus belangrijk dat onze mienskip aan de slag gaat met zon, wind, duurzame warmte, opslag en innovatie. De energietransitie willen we gebruiken om de mienskip te versterken: door in Fryslân bruggen te slaan tussen bewoners, ondernemers, overheden, onderwijs en wetenschap zorgen we met de energiehubs voor de productie van voldoende duurzame elektriciteit en warmte. En laten we het geld zoveel mogelijk lokaal rouleren onder regie van de mienskip. Daarmee voorkomen we dat het geld dat we uitgeven aan de energietransitie met werkgelegenheid wegvloeit uit onze provincie.

Wij vragen aandacht van de Friese overheden voor de ondersteuning van ons streven. Veel van het werk in onze beweging wordt gedaan door vrijwilligers. Meer steun, niet alleen moreel en bestuurlijk, maar ook financieel, kan ons helpen om bruggen te slaan naar een samenleving die samen werkt en samen leeft en kan voorzien in haar eigen duurzame energie.

Almar Wimer Siebenga, kwartiermaker Us Koöperaasje.

Mede namens:

Vereniging Noordenwind Feriening Fryske Doarpsmûnen

Vereniging van windturbine-eigenaren

Windunie

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Opinie