Promoatsje ús literatuer

Yn de kultuerbylage fan ferline wike skreau Kirsten van Santen dat se de literatuer miste yn dizze saaie koroanatiid. Se frege har ôf wêr’t de koroanadeiboeken bliuwe fan Fryske skriuwers, wêr de foardracht fan ‘lispelende dichters’ op strjithoeken. Myn werfraach is: wêr bisto? Of better: wat lêsto?

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. Foto: Marcel Jurian de Jong

De ôfrûne tiid binne der wer ferskate nije boeken en bondels ferskynd en beslist net de minsten. Hast De Raven lêzen, Sjappy , of Quist ? Bist al begûn oan Passys , fan Josse de Haan silger? Geart Tigchelaar en Elmar Kuiper ha op twa jûnen harren nije bondels presintearre. Dêr ha sy, en noch fjouwer kollega’s, harren gedichten hearre litten. Net ‘lispele’, mar foardroegen. Livestreamd ek noch.