Neem bescherming Friese landschap serieus | opinie

‘Friese landschappelijke waarden actief beschermen.’ FOTO JILMER POSTMA

Binnenkort stelt de provincie Fryslân haar nieuwe omgevingsverordening vast. Daarin staan regels opgenomen waarmee het provinciaal beleid op het gebied van bijvoorbeeld natuur, landschap en ruimtelijke ordening wordt vastgelegd.

Het document heeft daarmee veel impact als het gaat om de bescherming van het Friese landschap, het behoud van de natuur en de ruimtelijke inrichting van Fryslân.

Wij maken ons als Friese Milieu Federatie (FMF) zorgen of de provincie kwetsbare natuurgebieden en waardevolle landschappen wel voldoende gaat beschermen. Zo wordt in de nieuwe verordening de mogelijkheid geboden om in het provinciale Natuur Netwerk Nederland (NNN) gemakkelijker te bouwen. Wij vrezen bijvoorbeeld dat er met de nieuwe verordening nieuwe recreatieparken in het NNN gaan komen. Of eventueel nieuwe zonneparken.

Wel of niet een geitenstop

Het NNN is de ruggengraat van de Friese natuur. Naar ons idee mogen alleen die ontwikkelingen worden toegestaan die de natuurwaarden beschermen. Aantasting van de natuur is voor ons onbespreekbaar en gaat in tegen landelijke en internationale afspraken.

Ook denken wij dat door de nieuwe verordening bestaande niet-grondgebonden veehouderijen flink kunnen uitbreiden. Ook door ontwikkelende (landbouw)partijen van buiten onze provincie. Denk bijvoorbeeld aan geitenhouderijen.

In een groot aantal provincies is er sprake van een ‘geitenstop’. In Friesland is deze stop er niet. De provincie laat met de verordening de keuzemogelijkheid aan gemeenten. We zien momenteel daardoor grote verschillen ontstaan tussen gemeenten. De ene gemeente trekt een duidelijke grens. De ander (nog) niet.

De mogelijkheid tot het uitbreiden van (kleinschalige) veehouderijen naar mogelijk intensieve veehouderij ligt niet in lijn met de provinciale omgevingsvisie, waarin vol wordt ingezet op natuurinclusieve landbouw. Daarom roepen wij de provincie Fryslân ook op om zelf de regie hierop te voeren en dit niet aan gemeenten over te laten.

Bescherming landschapswaarden te vrijblijvend

Een ander punt van aandacht is de bescherming van ons unieke Friese landschap. In Grutsk op ‘e Romte , de structuurvisie van de provincie, worden kernkwaliteiten van het cultuurhistorische erfgoed en het landschap van Friesland beschreven. Dit zijn bijvoorbeeld het Friese merengebied, het open weidegebied en de dichte bossen in de zuidoosthoek.

De bescherming van deze waarden vinden wij in de verordening te vrijblijvend. De Friese landschappelijke waarden moeten naar ons idee actief beschermd worden. Wij pleiten er niet voor dat er in deze gebieden niets meer mag gebeuren. Integendeel! Wij zijn van mening dat deze landschappelijke waarden vertrekpunt zou moeten zijn voor ruimtelijke ontwikkeling. Daarbinnen is er van alles mogelijk. Het landschap zou op sommige plekken op deze manier weer hersteld kunnen worden.

Helaas stuurt de provincie niet op de provinciale kernwaarden. Wij vinden dat de bescherming en versterking van het Friese landschap en haar natuur van groot provinciaal belang zijn. Dat kan zij niet alleen aan gemeenten overlaten. Daarom roepen wij de provincie op om zich niet alleen maar te focussen op zaken als de Lelylijn, maar om de bescherming van ons Friese landschap en natuur serieus te nemen

Hans van der Werf en Tessa de Groote, Friese Milieu Federatie

Nieuws

menu