Myn hertetaal: it Frysk

Wy litte ús taal fertoarkje. Dat witte wy al lang, want dêr wurkje wy allegear oan mei. Ik ek, want ik ferbrek my ek gau ris. As in oar Nederlânsk praat, skeakelje ik sûnder erch oer.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. Foto: Marcel Jurian de Jong

Soks mei noch hinnebruie, salang’t ik thús de bern de eigen taal mar bybring. Mei’t ik sels as skriuwer en oersetter deistich mei de skriuwtaal dwaande bin, is ús hiele kommunikaasje thús Frysktalich, ek as it giet om appkes, of, hoe âlderwetsk, in briefke op tafel. Foar in soad bern jildt soks net, dy binne oanwiisd op it ûnderwiis as se de taal skriuwen en lêzen leare moatte.

Nieuws

menu