Konsintrasy

Insneed in ’n fekânsyhússy in de bossen staarde ik tun ’t rút út. ’t Waar ’n kommen en gaan fan mesys, finkys, winterkoaninkys, lysters, eksters... ’t Dikke pak snee betekende koade road foor de feugels, die’t an ‘e bak mosten om hur daagliks maal bijnander te skarrelen.

Gerard de Jong, columnist.

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

Ik waar der om te skriven an myn Bildtse roman en staarde gau ‘s na búttenen. Dat kwam ok omdat ik niet op twitter, facebook of nijs-sites sien kon. Loof mij: die impuls had ik seker. Die impuls hewwe wij tunworig de godgânse dâg deur.

Maar ’t kon niet, want ik had ’t internet blokkeerd. Niet deur de stekker d’rút te trekken, maar deur Freedom, ’n app der’t je websites en soasjale media met blokkere kinne. Je bepale sels wat-y blokkeert en foor hoe lang. Myn rezjym die week: fan 9.00 ant 12.00 en 13.00 ant 17.00 uur gyn internet of soasjale media. At de app loopt en je dos na lc.nl gaan krije je ’n fryndlik groen skerm te sien, met de tekst: ‘Dou bist frij.’

Die frijhyd het ’n priis. Ik hew $129 dellaid foor ’n abonnemint foor ’t leven. En ik hew d’r gyn sekonde spyt fan had, al is ’t ironys: ik betaal foor technology die’t mij bij ândere technology weghout. Is dat ’n teken fan swakte, of – omdat ik myn swakte erkin – krekt sterk?

Tussen 12.00 en 13.00 uur – doe’t ik fan mysels even ‘op internet mocht’ – sâg ik op YourLab.nu ’n interview met Miriam Rasch. ‘Concentratie is het nieuwe goud’ waar de kop. Neffens Rasch – ’n útstekend, kritys beskouwer fan de infloed fan technyk op ôns leven – brúkke wij technology niet, maar leve wij ‘t. ’t Is ’n pharmakon : gif en medisyn ineen. Se foorspelt: konsintrasy wort skaars. Sien kritys na hoe’t je je ferhouwe tot de digitale middels die’t je brúkke.

Ik hew ‘t op dat momint niet útleze kinnen. ‘t Worde 13.00 uur en myn Freedom-app begon onferbidlik weer te lopen. Maar ik loof wat se sait: konsintrasy is ’t nije goud. At ’t kon, sou ik d’r andelen in kope. Foor nou helpt die $129 mij arig op weg. Want konsintrasy, dat sou nag wel ’s heel kostber worre kinne.

gm.de.jong@xs4all.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Column