Komplot

Dat it allegear ien grut komplot is, dat is sa helder as glês. Immen is dwaande allegear komplotteoryen út te setten. Dat kin net tafallich ynienen barre, der stekt wat efter.

Fedde Dijkstra.

Fedde Dijkstra. FOTO ANNET EVELEENS

Immen hat der belang by. Immen dy’t ús allegear op ’e doele bringt, en dan, as wy allegear benaud yn in hoekje sitte, taslacht. Mar wat is it úteinlike doel? Wa is it, of wa binne it, dy’t earne op oanstjoere? De Amerikanen, de Sinezen, in sjeik, in pear miljardêrs, in bûtenierdske macht? Miskien is it de Afûk wol!