Nijste pandemy yn ús maatskippij is it firus fan cancelling en dat liedt ta krampkultuer | opinie

De nijste pandemy yn ús maatskippij is it firus fan cancelling.

‘Rijneveld luts him werom fan it oersetten fan it Amerikaanske gedicht 'The hill we climb' nei krityk en bedrigingen.’ Foto: Hollandse Hoogte/ANP

‘Rijneveld luts him werom fan it oersetten fan it Amerikaanske gedicht 'The hill we climb' nei krityk en bedrigingen.’ Foto: Hollandse Hoogte/ANP

Trial by media as in groep of yndividu wat fertelt, fynt of skriuwt dat in oare groep of oar yndividu net oanstiet. It is net langer de rede en de dialooch dy’t hjir regeare, mar de Twitter-kultuer fan snelle, fileine, agressive, ûnnuansearre en faak ek anonime mieningen, ynklusyf (deads)bedrigingen.