Jawis man, sin oan!

Hjoed fjirtjin dagen lyn kaam der in appke fan in my ûnbekend nûmer. Ik wie ûnderweis, mar lies yn in flits de triggersin ‘Zou het iets voor je zijn?’, dat ik sette de auto gau yn in parkearfak en pakte de telefoan derby.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. Foto: Marcel Jurian de Jong

Tsjongejonge, Fedde Dijkstra hâldt op as columnist by de Ljouwerter Krante . Dyselde man fan wa’t ik in pear dagen earder noch lêzen hie dat it Frysk in skop ûnder de kont ha moat. En oft ik him dan wol opfolgje wol as columnist fan ’e Fryske side yn de wyklikse kultuerbylage.

Nieuws

menu