Een band op bouwen met Dieuwke, de witte Andalusiër | column Anne-Goaitske Breteler

,,Kinst har better net fanút stap galopearje litte, dêr wurdt se wat rimpen fan.’’ Mijn paardrijdinstructrice Hanneke glimlacht even vanaf de zijlijn. Ze weet dat ik het telkens weer spannend vind, maar probeert me desondanks te leren dat ik vertrouwen moet hebben.

Anne-Goaitske Breteler.

Anne-Goaitske Breteler. FOTO LC

Door een goede houding aan te nemen – ,, Rjocht sitte! Meitsje dysels lang!’’ – door een band op te bouwen met Dieuwke, de witte Andalusiër waar ik op mag rijden. ,,Rin earst mar efkes in rûntsje mei har oan ‘e hân’’ – en door te oefenen – ,,doch noch mar in kear, en dan no mear been derby’’ – helpt ze me om te ontspannen.