Lit ús ferline, lit dy spoaren wer sichtber wurde, krekt as yn Skandinavië | Kollum fan Martsje de Jong

Al in oantal jierren bring ik mei de bern de fakânsje troch yn Skandinavië, almeast yn Sweden. De romte, de natoer en de moaie taal, in stikje eland of rendier op ‘e panne, oanlieding genôch om dy kant út.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. Foto: Marcel Jurian de Jong

Mar ek de skiednis lûkt my en foaral de wize dêr’t de Skandinaviërs har skiednis op sichtber meitsje foar elk. Want der is sels foar ien dy’t der net om siket hast net te ûntkommen oan de ferhalen fan alearen.

Nieuws

menu