Holwerd aan Zee helpt meer dan alleen natuur | opinie

‘Plan is juist ook een impuls voor de leefbaarheid.’ Foto: Marcel van Kammen

In haar Te Gast fulmineert Tineke de Vries namens LTO Noord tegen het huidige plan voor Holwerd aan Zee (LC 19 december). Uit dat artikel blijkt vooral dat ze de onderzoeken slecht of met een vooringenomen blik heeft gelezen.

Na een jaar hard werken door deskundigen, waaronder gerenommeerde onderzoekbureaus als Arcadis, Waterproof en Witteveen en Bos, en met de omgeving inclusief boeren, ligt er nu een realistisch plan voor Holwerd aan Zee. Een plan waarvan Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente Noardeast-Fryslân, natuurpartijen en de Stichting Holwerd aan Zee in de zogeheten Stuurgroep hebben gezegd dat het de moeite waard is om zich verder voor in te zetten.

En terecht. Uit de onderzoeken blijkt namelijk klip en klaar dat dit plan niet alleen een enorme impuls is voor de natuur, maar juist ook voor de leefbaarheid, de economie en daarmee recreatie in de regio. De boost die de recreatie geeft past goed bij de toeristische visie van ANNO II waar de gemeente Noardeast-Fryslân onderdeel van is.

Inderdaad: zonder dat er bootjes vanuit de Waddenzee naar Holwerd zullen komen. Maar voor de baten uit recreatie blijkt dit niet nadelig te zijn. De door Witteveen en Bos uitgevoerde maatschappelijke kosten- en batenanalyse geeft aan dat het project positief bijdraagt aan economische ontwikkeling in de regio. En dat is uitzonderlijk voor een project dat ook positief voor de natuur uitpakt.

Angst zaaien

De Vries stelt dat uit onderzoek zou blijken dat verzilting van landbouwgrond versneld zou toenemen door het project. Uit het onderzoek waar zij op doelt, van Acacia Water met betrokkenheid van boeren uit de regio, blijkt juist dat de verzilting erg beperkt is. Bovendien was dit onderzoek uitgevoerd voor het eerdere plan, waarbij meer zout water naar binnen zou komen.

Ook het risico dat de natuurontwikkeling nadelig zou kunnen uitpakken voor de omliggende landbouw, in verband met mogelijke stikstofgevoelige flora, is onjuist. Het wordt geen Natura 2000-gebied zoals de Waddenzee. Hier is sprake van angst zaaien.

De Vries wekt de indruk namens de boeren in het gebied te spreken. Dit is zeker niet het geval voor álle boeren in het gebied.

Hessel Hiddema is akkerbouwer in Holwerd en voorzitter van de Stichting Holwerd aan Zee. Kees de Pater is beleidsmedewerker bij de Vogelbescherming Nederland.

Nieuws

menu