Heechste tiid foar in nije befolkingspolityk

,,We libje mei 17,2 miljoen minsken yn in grôtfol lân mei fierstente min wenromte.''

,,We libje mei 17,2 miljoen minsken yn in grôtfol lân mei fierstente min wenromte.'' FOTO ANP/LEX VAN LIESHOUT

,,Een beter milieu begint niet bij onszelf”. Ik kin beslute om net mear te fleanen of myn bosk woartels sûnder plestik pûde mei nei hûs te nimmen. Soks sjit net op. Wat dan wol?

Wy hawwe de film A life on our planet fan David Attenborough net nedich om te witten hoe’t de saken der by steane: beroerd en it wurdt noch slimmer. Der wurdt fan alles betocht om ús ierde leefber te hâlden.