Gewoane Fryske jonges yn Ynje

Bernardus Zijlstra yn Ynje. FOTO FAMYLJE ZIJLSTRA

Bernardus Zijlstra yn Ynje. FOTO FAMYLJE ZIJLSTRA

‘Earme Bapak Bernardus Zijlstra’, tink ik as ik it artikel ‘Indië-veteranen woest over film’ (LC 28 septimber) lês. It is fansels goed dat it ferhaal fan Nederlân nei de befrijing yn 1945 aansens mei behelp fan in lesprogramma ek op skoallen yn Fryslân ferteld wurdt. Want ek Ynje-feteraan Bernardus Zijlstra (1927-2018) út Heech woe graach dat hjoeddeiske skoalbern mear leare soene oer wat der yn Ynje bard wie yn de perioade 1945–1949.

Sels learde hy op skoalle as lyts jonkje dat de koloanje Ynje fan ús wie: ,,Al dy eilannen dat waard allegearre leard, want dat wie fan ús.” Syn eigen sân bern learden nei de saneamde polisjonele aksjes op skoalle hielendal neat mear oer Ynje: ,,Ynje wie fuort, it waard fuort yn de doofpot dien.’’