Foarlêze

Ofrûne wykein kaam ik op LinkedIn, in sosjaal medium foar saaklike brûkers, in prachtich plaatsje tsjin dat pleatst wie troch Semko Underwiisburo. In grutte knyn sit yn in noflike stoel mei in boek yn ’e hân en stiif tsjin dy grutte knyn oandrukt sit in lyts knyntsje. Skimerlampe op ’e eftergrûn, in smûk en húslik tafrieltsje. ‘There is no app to replace your lap’, stiet derby skreaun. Der is gjin app dy’t de skoat ferfange kin.

Martsje de Jong, columniste.

Martsje de Jong, columniste. Foto: Marcel Jurian de Jong

Ik reizge fjirtich jier werom yn ’e tiid. Nei de tiid fan myn ierste oantinkens. Ik sit by pake Wiebe op skoat, koesdoekje stiif yn ’e fûst. Pake syn âlde, kromme finger wiist nei in plaatsje yn in boekje. It is in boekje mei plaatsjes fan bisten. As ik dêroan tink, rûk ik noch ús pake en hear syn stim as er syn hân op myn hier leit en ‘grutte faam’ seit.

Nieuws

menu