Ferantwoordlikhyd

At d’r een aspekt is der’t ôns liberaal-kristlike kabinet op hamert, is ’t aigen ferantwoordlikhyd.

Gerard de Jong

Gerard de Jong Foto: Niels Westra

‘n Sleets útgangspunt, bleek dut jaar, want at ’t d’r echt om gaat ferstopt dut kabinet hur achter systemen en wiist ‘t elke ferantwoordlikhyd ôf. Minister-presidint Rutte gâf in de Volkskrant toe dat de overhyd as ’n bulldozer over de slachtoffers fan
de toeslagenaffêre reden is. Waar hij der ferantwoordlik foor? Der kon hij ‘gyn ja of ni’ op sêge.