Ferantwoordlikhyd

At d’r een aspekt is der’t ôns liberaal-kristlike kabinet op hamert, is ’t aigen ferantwoordlikhyd.

Gerard de Jong, columnist.

Gerard de Jong, columnist. FOTO NIELS WESTRA

‘n Sleets útgangspunt, bleek dut jaar, want at ’t d’r echt om gaat ferstopt dut kabinet hur achter systemen en wiist ‘t elke ferantwoordlikhyd ôf. Minister-presidint Rutte gâf in de Volkskrant toe dat de overhyd as ’n bulldozer over de slachtoffers fan
de toeslagenaffêre reden is. Waar hij der ferantwoordlik foor? Der kon hij ‘gyn ja of ni’ op sêge.

Rôndút sinister ontdoet dut kabinet hur fan elke ferantwoordlikhyd at ’t om fluchtelinge-opfang gaat. Fan de minimaal toesaide help wort soafeul mooglik ôfknabbeld. Knabbeld wort d’r ok op Lesbos. Deur rotten, die’t nachts kines bite. Se sitte gefangen in ‘n hel fan drek, overstromings en kouwe.

Nederland sou eerst 750 mînsen opfange. Dat waar de VVD tefeul, dus worde ‘t werombrocht na 500. Doe’t kamp Moria in septimber ôfbrândde wou ’t kabinet wel 100 kines opfange, maar dan mosten die 100 al ôftrokken worre fan die 500. Stel je foor dat je 100 fan de meest kwetsbere kines ekstra helpe souwen.

Rôndút sinister ontdoet dut kabinet hur fan elke ferantwoordlikhyd at ’t om fluchtelinge-opfang gaat

Dus: 100 kines út kamp Moria na Nederland? Wis en werachtig niet. Foor korsttyd kwammen 50 kines an, en wat bleek? ’t Binne kines die’t de brând en ellinde fan Moria niet metmaakt hewwe en al ’n Grykse ferbliifsfergunning kregen. Bij eandsybeslút fangt dut kabinet dus 100 kines mínder op as beloofd. Sinise rekentrúks om soa min mooglik kines fan Moria te helpen. VVD, CDA, D66, ChristenUnie: se ferdedige dut belaid. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) noemde ‘t sels ‘een groot gebaar’.

Omrop Fryslân liet frijdeg Roos Ykema út Raard an ’t woord. Sij set hur al jarenlang in foor ’t lot fan fluchtelingen die’t deur ‘t regeer
in de steek laten worre. ,,Nederlân moat mear ferantwurdlikheid nimme’’, saai se, want ôns lând het met de onsalige Turkije-deal metholpen dut probleem te krejeren.

,,Werom hewwe wij nag kristlike prinsipes at wij se soa gau fâle late?”, froeg ‘n ChristenUnie-lid in ‘t Nederlands Dagblad hur fertwiveld ôf. De klaine 200 gemeentes die’t meer doen wille as ‘t kabinet toelaat, al die mînsen as Ykema: sij nimme ferantwoordlikhyd, puur fanút mînslikhyd. ‘t Kabinet stelt der politike handsyklap tunover.

‘t Is om je doad te skamen.

gm.de.jong@xs4all.nl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Opinie
Column