Waarom wordt er gelijk voor de eeuwigheid een economisch hek met een groot slot erom in het hart van Fryslân geplaatst? | opinie

‘Op dit moment maken 17 bedrijven in Drachten gebruik van de grootste binnenhaven van Fryslân.’ Foto: Jilmer Postma

Kort na de zomer mogen Provinciale Staten een besluit nemen over een nieuwe vaarweg naar Drachten. Helaas lijken de kaarten al geschud. Maar waarom wordt er ook gelijk voor de eeuwigheid een hek met een groot slot geplaatst?

Voor de Hegewarren, een onrendabele veenweidepolder in het hart van onze provincie, lonkt een nieuwe toekomst. Met veel extra ruimte voor natuur en recreatie. Hoe mooi wil je het hebben? Tevens ligt hier een unieke kans om de haven van Drachten beter te ontsluiten, door de aanleg van een nieuwe vaarverbinding.

Een toekomstbestendige route, die Drachten tot in de verre toekomst bereikbaar houdt voor moderne binnenvaartschepen. Bovendien worden Nationaal Park De Alde Feanen en recreatiedorp Earnewâld door het nieuwe tracé ontlast en komt het de veiligheid op het water ten goede.

Helaas wil het huidige provinciebestuur hier niets van weten. Er wordt gezwaaid met een economische haalbaarheidsstudie, die het nut in twijfel trekt. Het is een opvallend selectief en onvolledig rapport, waar je van afstand al aan ziet dat het is toegeschreven naar een vooringenomen standpunt.

Europees koploper

Op dit moment maken zeventien bedrijven in Drachten gebruik van de grootste binnenhaven van Fryslân. Het zijn gezonde ondernemingen, samen goed voor 1250 directe en indirecte banen. Het bedrijfsleven ziet toekomst in een goed bereikbare industriehaven en is daarom bereid om royaal mee te betalen aan de nieuwe vaarverbinding.

Ondernemers en de gemeente Smallingerland hebben ook vergevorderde plannen om de haven en kaden ingrijpend te moderniseren. Veelzeggend is verder dat er op dit moment nieuwe hightech maakindustrie op het bedrijventerrein neerstrijkt.

Vervoer in moderne emissie-arme schepen is goedkoper, energiezuiniger en milieuvriendelijker dan wegtransport. Deze groene ontwikkeling zou bovendien goed moeten passen in het beleid van onze eigen provincie. Fryslân wil in de toekomst koploper zijn, ja zelfs Europees koploper, in de overgang naar een circulaire economie.

Geen postzegeleconomie

Helaas belijdt ons provinciebestuur die ambitie alleen met de mond. De keuzes die momenteel worden gemaakt, staan er haaks op. Niet alleen in Drachten, maar onlangs ook in Heerenveen, waar de scheepvaart naar het bedrijventerrein eveneens wordt gefrustreerd. In de hele provincie houdt het bedrijfsleven haar adem in. Regeert enkel de kortzichtigheid?

Circulaire economie is geen postzegeleconomie. Het is niet kleinschalig en lokaal; het principe drijft op transport van nieuwe stromen grondstoffen. Daar heb je havens, ook binnenhavens, hard voor nodig. Kijk maar eens over de provinciegrenzen, waar vol wordt ingezet op vervoer over water.

We zien dat de economie door corona en andere internationale ontwikkelingen razendsnel verandert. Prijzen voor energie en grondstoffen exploderen en het belang van vervoer over water zal alleen nog toenemen.

Investeren in waterwegen en havens is oog hebben voor de langere termijn. Als ondernemers niet kunnen vertrouwen op een toekomstbestendige infrastructuur, dan zullen ze ook terughoudend zijn om te investeren in deze regio.

Rust, roest?

Kennelijk is de gave om vooruit te kijken momenteel niet in het politieke gesternte van Fryslân geschreven. Dat is te betreuren. Nog erger is echter, dat het voorgenomen besluit niet alleen zegt: ,,nu niet’’, maar ook: ,,nooit niet’’. Een duurzame vaarroute naar Drachten wordt dus onomkeerbaar dichtgetimmerd.

Er is in de toekomst dan geen ruimte meer voor voortschrijdend inzicht. Terwijl de ontwikkeling van de Hegewarren nog vele jaren gaat duren, wordt er al een hek geplaatst, met een bestuurlijk slot dat nooit meer open kan. Dit is onbegrijpelijk.

Zijn er nog politieke partijen in Fryslân die zich bekreunen om een gezond bedrijfsleven en om werkgelegenheid? Of zijn Provinciale Staten tevreden met rust, roest? Zeilbootjes op de plassen en enkel baantjes voor toekomstige generaties in de horeca en recreatie?

Dan kan er wat ons betreft gelijk een bord op de Afsluitdijk: ‘Welkom op camping Fryslân’.

René Alink schreef dit stuk namens de bedrijven van havencluster Drachten.

Nieuws

menu