Dwers | What’s in a name

Sûnt 1 jannewaris 1997 hjit ús provinsje offisjeel Fryslân yn stee fan Friesland. Dat wie en is noch altyd wennen. It beslút betsjutte foar oerheidstsjinsten de plicht yn har korrespondinsje tenei de namme ‘Fryslân’ te brûken. Dat foel lang net altyd ta, yn 2004 beloofde it ministearje fan ynlânske saken betterkip en soe it derfoar soargje dat it wol konsekwint barde. In freonlike hânrikking.

Pieter de Groot.

Pieter de Groot. Foto: LC

Der wiene destiids alve steateleden tsjin it nammebeslút, de VVD foarop, har foarman Arjen van der Meer foarseach grutte problemen, benammen by it bedriuwslibben, dat him oanpasse moast.