Dwers | Ekonomysk nut

Der is mar in hantsjefol Friezen dat de kost mei it Frysk fertsjinnet. Se steane meast op de leanlist fan de bekende ynstituten, dy’t troch de oerheid subsidiearre wurde. Yn de ‘frije sektor’ is der gjin eare oan te beheljen.

Pieter de Groot.

Pieter de Groot. FOTO LC

By Tryater, Omrop Fryslân en de parse is it ek in pree as jo Frysk kenne, by de Omrop is it foar ferslachjouwers en presintatoaren sels in funksje-eask. Trouwens, ik soe de saneamde beropsfriezen dy’t it privee op in akkoartsje goaie en yn ’e hushâlding it Hollânsk foar kar nimme, net graach op ’e kost ha wolle. Dat is net te beteljen.

Nieuws

menu