Dwers | Alde knarren

Soe it no’t de wrâld ta stilstân kommen is, dan dochs noch heve kinne? Trije âlde linkse idealisten út Ljouwert putte hoop út de djippe bûsen fan minister Hoekstra (‘Maak Leeuwarden schuldenvrij’, LC 19-10).

Pieter de Groot.

Pieter de Groot. FOTO LC

As it regear safolle organisaasjes, bedriuwen en boargers stypje kin sûnder der wat foar werom te freegjen, dan moat it dochs ek mooglik wêze en skink de minsken dy’t oant kop en earen yn ’e skulden sitte, dy skulden? Lit se wer mei in skjin laai begjinne. It linkse triumfiraat beropt him op de ekonome Barbara Baarsma dy’t útrekkene hat dat it jierliks oant 17 miljard euro kostet om 3 miljard oan útsteande skulden yn te barren. It duorret noch fiif à seis jier ear’t fan dy 3 miljard 300 miljoen echt binnenkomt.

Nieuws

menu