De Hem bijt de Hounspolder niet

De Hounspolder. FOTO ARCHIEF LC

De Hounspolder. FOTO ARCHIEF LC

Veel omwonenden zijn bezorgd dat de Hounspolder bij Goutum wordt bedreigd door woningbouw bij De Hem. Maar ook de gemeente Leeuwarden vindt het belangrijk om dit weidevogelgebied goed te beschermen. Ook kunnen bewoners uitgebreid meepraten over de plannen.

In en om Goutum hebben honderden inwoners een petitie ondertekend om nieuwbouwwijk De Hem te keren. Ze willen niet dat de vogelrijke Hounspolder wordt opgeofferd aan ‘onnodige’ nieuwbouw. Er wordt immers al genoeg gebouwd in Middelsee en Blitsaerd, zo vinden ze.

Groene long

Voordat ik op dat laatste argument inga, wil ik duidelijk maken dat ik het roerend eens ben met de omwonenden die de polder De Houn belangrijk vinden. Het is een prachtige en ecologisch zeer waardevolle groene long die we moeten koesteren en beschermen.

Precies daarop zijn we bij het ontwikkelen van de plannen voor De Hem ook gericht geweest. Zo heeft de gemeente, met unanieme instemming van de raad, nog dit jaar grond rond de Wergeasterdyk aangekocht van projectontwikkelaar Mega, zodat De Hem op voldoende afstand van De Houn zou kunnen worden gebouwd.

Alle omwonenden hebben we ook vanaf het allereerste begin betrokken bij de planontwikkeling en honderden inwoners hebben hun bijdrage daaraan geleverd. Bij de eerste inspiratiebijeenkomst zijn bijvoorbeeld de beheerders van De Houn uitgenodigd om te spreken. Hun inbreng, zoals die van alle deelnemers, is van grote waarde geweest voor de uitwerking van De Hem.

Grote woningbehoefte

De Hem is, net als de andere buurtschappen ten zuiden van Goutum, opgenomen in de structuurvisie De Zuidlanden die bijna tien jaar geleden door de raad is aangenomen. En de buurtschap is, ondanks al onze plannen elders, keihard nodig om aan de woningbehoefte van Leeuwarders te voldoen. Leeuwarden staat tot 2050 voor de opgave om 10.000 tot 15.000 nieuwe woningen te bouwen om iedereen een goed thuis te bieden.

Ondanks die grote getallen is die prognose nog aan de voorzichtige kant: we weten nog niet wat er gebeurt als de Lelylijn zou worden aangelegd, of wanneer de trend om meer thuis te werken doorzet, waardoor Leeuwarden als woongemeente aantrekkelijker wordt. Kortom: we kunnen niet om De Hem heen.

En dat is ook helemaal niet nodig. Van het begin af aan hebben we afgesproken dat er tussen Goutum en elke nieuwe buurtschap een bufferzone van minstens 50 meter zou komen en dat we met veel respect met De Houn zouden omgaan. Aan die afspraken houdt de gemeente zich natuurlijk.

Bewonersavonden

Ik vind het dan ook jammer dat veel mensen, met wie we erg positief in gesprek zijn over De Hem, nu de bouw ervan willen tegenhouden. Want volgens mij zijn er meer dan genoeg garanties dat de kwaliteit van de natuur en van het leven in Goutum recht overeind blijven staan.

Tot nu hebben we veel positieve reacties gehad van de deelnemers aan onze bewonersavonden over De Hem. Dat geeft me vertrouwen en maakt me alleen maar enthousiaster om samen met de omwonenden en andere belanghebbenden te blijven werken aan een prachtbuurtschap. Begin volgend jaar presenteren we het stedenbouwkundige plan voor De Hem. Ik zie ernaar uit om daarover met alle betrokkenen in gesprek te gaan.

Hein de Haan, wethouder (PvdA) van ruimtelijke ordening in Leeuwarden.