Interne post

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De lades van bureaus op provinciehuizen en gemeentehuizen puilen uit van de startnotities, stip-op-de-horizon-analyses en discussienota’s over een thema dat zo uitgekauwd is, dat bij iedere nieuwe poging alle urgentie ontbreekt: democratische vernieuwing.

Met termen als burgerparticipatie, de kloof tussen bestuur en burgers dichten, de dialoog aangaan, pilots en doe-democratie schrijven beleidsvoorstellen over democratische vernieuwing zich bijna vanzelf. De burger moet vaker en meer gehoord worden, voordat gekozen volksvertegenwoordigers er in de politieke arena een klap op geven. Dat is zowat iedere eerste aanbeveling in provinciale en gemeentelijke voorstellen.

In de discussienotitie ‘Fernijing yn Fryslân: in bestjoer dat past by dizze tiid’ zwengelde commissaris van de Koning Arno Brok in het voorjaar van 2020 het debat over ‘de nieuwe democratie’ weer aan. De samenleving als geheel ‘herbergt veel collectieve kracht’ en die benutten ‘vormt een waardevol onderdeel van de democratie’.

Plek om stem te laten horen

Via een participatieplatform, een digitaal panel en een burgerberaad moeten inwoners een plekje krijgen om hun stem te laten horen, het debat aan te jagen en de politieke agenda te bepalen. Brok opperde ook een ‘Senaat van Fryslân’, een dwarsdoorsnede van de Friese bevolking die zich gevraagd en ongevraagd uitlaat over actuele, politieke thema’s. De ‘Senaat’ sneuvelde dit najaar in de gangen van het Provinsjehûs. Een groep burgers die politici op het matje zou kunnen roepen – politieke partijen voelden er niets voor.

Komende woensdag debatteren Provinciale Staten over de nieuwe democratische vernieuwing. Een week later zeggen de 43 Statenleden ja of nee tegen het plan.

Van bureau tot bureau

Het is ironisch om te zien dat juist op dit onderwerp het besluit aan de gevestigde politiek is. Broks plan kwam tot stand op het Provinsjehûs en ging als interne post van bureau tot bureau en van fractiekamer tot fractiekamer. De vingerafdrukken van de inwoners die aan de zijlijn staan, ontbreken. Dat is niet heel vernieuwend.

De mal waarin de politiek zichzelf giet, is een mal die ze zelf kan boetseren. Provinciale Staten zouden zich verplicht moeten voelen om juist op dit thema nu eens niet over inwoners te bepalen, maar eerst met Friezen te praten. Hoe zien zij de geopperde inspraak en invloed? Willen ze die eigenlijk wel?

De discussie moet eerst buiten het Provinsjehûs worden gevoerd. Daar wacht de collectieve kennis van de mienskip die Brok zo graag ziet.

Het commentaar is een dagelijkse rubriek waarin de Leeuwarder Courant reageert op actuele ontwikkelingen. Reageren? Gebruik de reactiemogelijkheid onder dit artikel of mail naar commentaar@lc.nl .

Nieuws

menu