Weststellingwerf pas in 2024 weer uit de rode cijfers

Gemeentehuis Wolvega. Foto: Lourens Looijenga.

De gemeente Weststellingwerf komt de komende jaren ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar tekort zo bleek in juli. Door ombuigingsmaatregelen is dat tekort teruggebracht van ongeveer 2,1 miljoen in 2020 naar 53.000 euro positief in 2024. Het is voor het eerst dat de begroting van Weststellingwerf alleen in het laatste begrotingsjaar een positief resultaat laat zien.
Lees meer over
Weststellingwerf

Wethouder Jack Jongebloed: ,,We zijn blij dat we het laatste jaar van deze programmabegroting afsluiten met een klein positief saldo. Hiermee voldoet onze begroting aan de eisen van de provincie”.

Dit weekeinde biedt het college van burgemeester en wethouders de Najaarsnota 2020 en de Programmabegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aan. Beide stukken laten zien dat het financieel moeilijke tijden zijn. De forse budgetoverschrijdingen in het Sociaal domein moeten worden teruggedrongen. En de coronacrisis en de onzekerheid over een aangekondigde aanpassing van de rijksbijdrage uit het Gemeentefonds in 2022 maken de financiële toekomst van Weststellingwerf onzeker. Door de inzet van de precariogelden is het toch mogelijk om te blijven investeren in ambities. (Liander steggelde sinds 2004 met gemeenten over de heffing voor het gebruik van de gemeentegrond voor kabels en leidingen. Het gereserveerde geld hoeft volgens de rechter niet betaald te worden.)

Tekorten en ombuigingsmaatregelen

De decentralisatie van de taken in het Sociaal domein is volgens het college van Weststellingwerf door het Rijk te snel doorgevoerd. En gemeenten krijgen voor de uitvoering te weinig geld. Jongebloed: ,,Daarom blijven wij bij Den Haag aandringen op een reële vergoeding voor onze kosten in het sociaal domein. Daarnaast zorgen onze ombuigingsmaatregelen voor meer grip op onze Wmo-uitgaven”. Het college stelt de raad voor om op deze uitgaven jaarlijks te besparen. Dit bedrag loopt op tot bijna 1,4 miljoen euro in 2024. De maatregelen zijn onder andere gericht op een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare middelen, het intensiever bijscholen en opleiden van medewerkers en het beter monitoren van uitgaven. ,,Door te blijven aandringen bij het Rijk op meer geld, naast het kostenbewust werken, blijft de zorg en ondersteuning beschikbaar voor de mensen die dat echt nodig hebben.”

Investeren in ambities

Het college wil dat Weststellingwerf een gemeente is waarin iedereen meetelt en mee kan doen en waar het veilig, comfortabel en betaalbaar wonen, werken en recreëren is. De precariogelden maken het mogelijk om te investeren in de grote projecten uit de dynamische investeringsagenda. Na de forse investering in het masterplan van voetbalvereniging van FC Wolvega start dit jaar de tweede fase van vernieuwing van het fietspad langs De Linde. De planvorming voor de herinrichting van de Steenwijkerweg in De Blesse is in volle gang. Daarnaast is en wordt onder andere geïnvesteerd in duurzaamheid, openbare ruimte en het centrum van Wolvega.

Afvalstoffen- en rioolheffing steeds meer kostendekkend

De gemiddelde jaarlijkse woonlasten stijgen in 2021 met 41 euro per huishouden. Tot nu toe zette Weststellingwerf de reserve in om de heffingen laag te houden, maar het streven is dat de heffingen kostendekkend worden. De afvalstoffenheffing gaat daarom in 2021 naar een kostendekkend niveau. De rioolheffing stijgt stapsgewijs en is in 2025 kostendekkend. De stijging van de totale woonlasten blijft beperkt, omdat de Onroerende Zaak Belasting alleen toeneemt met een inflatiecorrectie van 1,5 procent. Weststellingwerf verwacht zo een van de Friese gemeenten met lagere woonlasten te blijven.

Nieuws

menu