Waadhoeke schutterde in grondconflict Tzummarum: 'Gemeente lijkt af en toe wel adviseur van bedrijf'

De gemeente Waadhoeke heeft op heel veel vlakken verkeerd gehandeld in een conflict over bosgrond in Tzummarum. Uit een onderzoek dat de provincie liet uitvoeren blijkt dat de gemeente de oren te veel liet hangen naar de belangen van een ondernemer.

Het bosperceel achter Jorrit de Vries kraanverhuur en grondverzet aan de Kleasterwei in Tzummarum.

Het bosperceel achter Jorrit de Vries kraanverhuur en grondverzet aan de Kleasterwei in Tzummarum. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

De kwestie draait om het alsmaar uitdijende bedrijf Jorrit de Vries kraanverhuur en grondverzet aan de Kleasterwei in Tzummarum. Al jaren ageert een van de buren hiertegen. Dat is ook degene die bij de provincie om een onderzoek heeft gevraag door de afdeling Interbestuurlijk Toezicht (IBT). De provincie heeft dit onderzoek uit laten voeren door HMA Advies.

Het onderzoeksbureau omschrijft een gemeente te treffen die ,,inschikkelijk is tegenover het bedrijf, die overtredingen niet als zodanig benoemt, die hercontroles niet of heel laat uitvoert en als er vergunningen ontbreken, aanstuurt op legalisatie.’’ Daar komt bij dat Waadhoeke al jaren betwist of de melder van overlast en illegale ontwikkelingen bij het bedrijf wel belanghebbende is. Ook andere belanghebbenden, zoals Staatsbosbeheer (SBB) en het Wetterskip, moeten constant hameren op hun belang.

‘Gemeente lijkt wel adviseur van bedrijf’

,,De gemeente lijkt af en toe de rol van adviseur voor het bedrijf op zich te nemen in plaats van een neutraal, niet partijdig en objectief bevoegd gezag te zijn’’, aldus het IBT-rapport. De reactie van de gemeente is veelzeggend: ,,In dit dossier heeft de gemeente zich echter laten verleiden tot vergaande bemiddeling voor een bedrijf.’’

Het bedrijf nam illegaal bosgrond in bezit en bouwde op een deel daarvan sleufsilo’s. Deze bosgrond had de gemeente in erfpacht van Staatsbosbeheer dat dit gebruik van de grond helemaal niet toestaat. Staatsbosbeheer drong jarenlang aan op actie. De oplossing van de gemeente was de zaak achteraf te legaliseren en verkoop van de grond te bewerkstelligen. Waadhoeke zou de grond dan van Staatsbosbeheer kopen en doorverkopen aan De Vries. ,,Staatsbosbeheer heeft geen vergelijkbare zaak met een overtredende gemeente als deze’’, zo staat in het IBT-rapport te lezen.

Gemeentebestuur door het stof

Burgemeester en wethouders stellen in een reactie op het rapport dat ze afzien van verdere bemiddeling tussen het bedrijf en SBB over de verkoop en overdacht van de grond. ,,De gemeente heeft te veel bemiddeld tussen het bedrijf en SBB. Hoewel bedrijvigheid belangrijk is, hoeven we de rode loper niet uit te leggen.’’ Het college geeft nog meer toe: ,,Dat we als jonge, lerende gemeente beter om moeten gaan met vergunningverlening, toezicht en handhaving in het algemeen en met het dossier Kleasterwei 7 in het bijzonder.’’

Het gemeentebestuur gaat nog dieper door het stof. Waadhoeke heeft als doelstelling een 8,5 te halen op het gebied van communicatie. ,,Dan moet er nog het nodige gebeuren.’’ Als verzachtende omstandigheid wordt genoemd dat er een beperkte formatie voor handhaving is en snel handelen soms beter is dan uitgebreide communicatie. Ook geeft de gemeente toe dat na onderzoek blijkt dat de afdeling juridische zaken betere kwaliteit moet leveren.

Het college heeft bedenkingen over het toepassen van IBT-onderzoek in deze kwestie en noemt openbaarmaking ongepast en ongewenst. De gemeente moest het rapport echter wel publiceren omdat er een WOB-verzoek was gedaan en de provincie daar geen bezwaar tegen had. Er volgt nog een gesprek tussen burgemeester Marga Waanders en commissaris van de koning, Arno Brok. Volgens het college ,,ademt het rapport een vorm van rechtsbescherming voor de IBT-melder.’’

Snel groeiend bedrijf

Dat deze melder wel degelijk belanghebbend is, maakt het onderzoeksbureau op uit het feit dat de melder een camping op wilde richten en destijds van de gemeente, toen nog Franekeradeel, hoorde dat de buurman niet meer uit mocht breiden. In werkelijkheid maakte het bedrijf een sterke groei door. Het ontwikkelde zich van een bedrijf in agrarische dienstverlening naar weg- en waterbouwbedrijf en rioleringaanleg met alle geluids-, stank- en lichtoverlast van dien. Saillant detail is dat De Vries, meestal als onderaannemer van Faber, veel werkt voor Waadhoeke. Het onderzoeksbureau stelt dat de gemeente de zaak te vaak afdeed als ,,familieproblemen’’ omdat er een relatie bestaat tussen klager en het bedrijf, hoewel er geen contacten meer zijn.

Overigens stelt Waadhoeke dat er geen sprake is van onbehoorlijk bestuur. De rechter heeft dat getoetst in de ontelbare rechtszaken die over deze zaak, met 300 documenten, dienden. ,,Er zijn wat aanpassingen gedaan maar in de meeste gevallen is de bezwaarmakende partij in het ongelijk gesteld.’’ Het onderzoeksbureau schrijft hierover: ,,De beginselen van behoorlijk bestuur en hoe de gemeente in dit geval heeft gehandeld met handhaving lijken wel twee verschillende werelden.’’

In de tweede helft van november nemen Gedeputeerde Staten een beslissing over het IBT-onderzoek.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke