Waadhoeke op vingers getikt om zaak in Tzummarum, gedupeerde schiet er niks mee op

De gemeente Waadhoeke is hard op de vingers getikt door een onderzoeksbureau dat stelt dat de gemeente heeft gefaald bij het handhaven van overtredingen. Het zure is dat de gedupeerde er niets mee opschiet.

Foto uit het rapport van HMA Advies van het bedrijf aan de Kleasterwei 7 (rechts)

Foto uit het rapport van HMA Advies van het bedrijf aan de Kleasterwei 7 (rechts)

De gemeente Waadhoeke en de voorloper daarvan, Franekeradeel, is keer op keer de fout in gegaan met een stuk bosgrond aan de Kleasterwei in Tzummarum, schreef de Leeuwarder Courant vrijdag naar aanleiding van onderzoek door de provincie. Onvermeld bleef dat het college in dit dossier ook nog eens de raad op het verkeerde been zette.

De partijen Gemeentebelangen en SAM stelden in september 2019 vragen aan het college. Als antwoord kregen zij dat het zogenaamde VTH-beleid (vergunningverlening, toezicht en handhaving) ,,een interne richtlijn’’ is. Onderzoeksbureau HMA Advies stelt daartegenover dat het VTH-beleid onderdeel is van openbaarheid van bestuur. Dit is een wettelijke status.

Het onderzoeksbureau stelt dat terecht om een IBT-onderzoek is gevraagd, terwijl de gemeente schrijft hier bedenkingen over te hebben. Het rapport: ,,De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er overlast van het groeiende bedrijf te duchten was en dat de gemeente niet zorgvuldig omgaat met alle betrokkenen in dit dossier.’’

Gemeente aangesproken

Vervolgens melden de onderzoekers nog een kwalijk aspect. Ze hebben het steeds over het begrip gemeente, maar specificeren daarna dat het gaat ,,om enkele personen die een prominente rol hebben gespeeld.’’ Omdat het in een IBT (Interbestuurlijk Toezicht)-onderzoek niet om personen gaat, maar om de taakuitvoering van de organisatie als geheel, wordt de gemeente hierop aangesproken.

Even kort de kwestie in een notendop. Vanaf 2013 breidt het van oorsprong agrarisch bedrijf Jorrit de Vries (loonbedrijf) uit tot een weg- en waterbouwbedrijf en rioleringaanleg. Een van de buren klaagt constant over de ontwikkelingen bij dit bedrijf. Zo worden er sleufsilo’s aangelegd op een stuk bosgrond dat de gemeente dan wel in erfpacht heeft van Staatsbosbeheer, maar geen eigendom is van de gemeente. Staatsbosbeheer wordt hier niet in gekend.

Een ander voorbeeld van de overtredingen: ,,Schapen worden in de werkplaats gehouden wat niet toegestaan is. Ze zijn een bron van geuroverlast waarmee het bedrijf de milieuregels overtrad. De gemeente heeft dit niet als overtreding betiteld en er niet op gehandhaafd. Ook is de FUMO (Friese Milieudienst) niet altijd ingeschakeld bij geurklachten terwijl dit onder het basistakenpakket van deze dienst valt.’’

Wat de bosgrond betreft, dit ging aanvankelijk om een stuk van 250 vierkante meter, later uitgebreid naar 750 vierkante meter. Daar zou je je schouders over op kunnen halen. Het is maar een beperkt stuk grond. Helaas blijkt dat de gemeente er ook zo over dacht. Zij betitelen de grond als ,,niemandsland’’ en gaan mee met het verhaal van de ondernemer dat er fouten zijn gemaakt bij de ruilverkaveling en dat de grond door verjaring bij de ondernemer is gaan horen. ,,De gemeente had dit grondiger moeten uitzoeken.’’

Volhardende buurtbewoner

Die taak is in deze kwestie opgepakt door een volhardende buurtbewoner die nu gelijk krijgt in de veronderstelling dat de gemeente alle boekjes te buiten ging, maar er niets mee opschiet. Het rapport: ,,De overtreding (het illegaal gebruik van de bosgrond) bestaat nog steeds.’’ En over de sleufsilo: ,,De bouwvergunning daarvoor is na veel juridische strijd verleend, maar de eigenaar van de bosgrond (SBB) heeft er geen toestemming voor gegeven. Derhalve mag van de vergunning feitelijk geen gebruik worden gemaakt hetgeen al jaren het geval is.’’

Je zal maar degene zijn die naast zo’n stuk ,,niemandsland’’ woont. Voor die persoon is de ellende nog niet voorbij. De Vries heeft nog een vergunning om een bedrijfsloods te mogen bouwen waarover het onderzoeksbureau schrijft: ,,Er is onduidelijkheid over de inpassing daarvan en over het beplantingsplan.’’ Wordt vervolgd....

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke
Analyse