Basisschool de Tarissing verdwijnt uit Spannum

De Tarissing verdwijnt uit Spannum. FOTO: GOOGLE STREETVIEW

Basisschool De Tarissing verdwijnt uit Spannum. Met ingang van 1 augustus fuseert de school met CBS it Fûnemint in Wommels.

De Tarissing is de kleinste school van de gemeente Waadhoeke en de prognosecijfers tonen dat het leerlingenaantal de komende jaren nog verder zal dalen dan de 28 kinderen die er dit jaar les kregen.

‘Inmiddels is het moment gekomen dat het schoolbestuur en de betrokken ouders vinden dat het, zowel getalsmatig als uit onderwijskundig oogpunt, niet langer verantwoord is om deze school als zelfstandige school in stand te houden’, zo schrijft het college van Waadhoeke in een memo aan de raad.

De fusie wordt versneld doorgevoerd, zo staat tevens in het bericht. Dit ‘om de gevolgen voor het personeel tot een minimum te beperken en om in aanmerking te komen voor de samenvoegingsfaciliteiten die door het rijk beschikbaar worden gesteld’.

Met het opheffen van De Tarissing worden ouders doorverwezen naar een andere school in de omgeving. Om hen tijd te geven een weloverwogen keuze te maken, blijft de school in Spannum nog een jaar open als dislocatie van de school in Wommels. Het leegstaande gebouw komt daarna weer in handen van de gemeente. De Tarissing en It Fûnemint vallen beide onder scholenkoepel CBO De Greiden.

Eerder werd al bekend twee andere basisscholen in Waadhoeke willen samengaan . OBS De Lytse Terp en CBS De Wizebeam gaan vanaf komend schooljaar door onder de naam Doarpsskoalle Minnertsga, met naar verwachting 120 leerlingen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Waadhoeke