Oppositie van de raad Tytsjerksteradiel blijft zich vastbijten in de Nije Westermar

Het politieke rumoer rond het sportcafé in de Nije Westermar krijgt weer een vervolg met nieuwe vragen van GroenLinks en VVD.

De Nije Westermar in Burgum. Foto Marcel van Kammen

De Nije Westermar in Burgum. Foto Marcel van Kammen

VVD en GroenLinks in Tytsjerksteradiel hebben al langere tijd grote moeite met de bestuurlijke gang van zaken rond de Nije Westermar, de nieuwe sporthal in Burgum. Ze reppen van de schijn van belangenverstrengeling, omdat ze menen dat wethouder Gelbrig Hoekstra stelselmatig beslissingen neemt waardoor FC Burgum financieel bevoordeeld wordt. Hoekstra laat weten zich hier niet in te herkennen.

Beide partijen wijzen erop dat Hoekstra’s bedrijf voorheen hoofdsponsor was van BCV, een van de twee clubs die opgingen in FC Burgum. ,,Doe’t de Nije Westermar in publyk-private gearwurking waard tusken FC Burgum en de gemeente hie it net langer ûnder har falle moatten’‘, aldus Sjaak Hoekstra (VVD).

Wanneer een vereniging bevoordeeld wordt, gaat dit ten koste van andere clubs en organisaties, zegt Brigitta Scheepsma (GroenLinks). ,,Er gaat veel geld naar FC Burgum, terwijl overal elders de broekriem aangehaald wordt. We zijn niet tegen FC Burgum, maar wel tegen bevoordeling door de gemeente achter de schermen. Het gaat om gemeenschapsgeld en daar moet je transparant over zijn.’’

Leader-subsidie van 150.000 euro

Volgens de twee partijen heeft wethouder Hoekstra noch de raad, noch het college van B en W geïnformeerd over het samenbrengen van 90 procent van de welzijnsactiviteiten in de Nije Westermar. Dit terwijl zij volgens VVD en GroenLinks zitting had in de commissie die FC Burgum een Europese Leader-subsidie van 150.000 euro toekende voor deze ‘húskeamer’-functie. Hoekstra had dit moeten delen met college en raad, vinden de fracties.

Daarnaast concluderen VVD en GroenLinks op basis van notulen van de Stuurgroep Westermar dat de wethouder de raad over twee onderwerpen onjuist geïnformeerd heeft. Daarbij gaat het om het aanpassen van de schenk- en sluitingstijden en om de verkoop van het sportcafé aan FC Burgum.

Lijst met vragen

Uit de notulen blijkt dat de voorgenomen aanpassing van de sluitingstijden in de APV erop gericht was om de exploitatie van het sportcafé in de Nije Westermar door FC Burgum mogelijk te maken. De uitleg die de raad kreeg was dat de tijden verruimd werden, zodat binnensportverenigingen op zaterdag- en zondagavond een drankje kunnen drinken na de wedstrijd. VVD en GroenLinks vinden het scheef dat het beleid aangepast wordt voor één rechtspersoon.

Uit de notulen van een andere vergadering zou blijken dat het niet altijd de bedoeling is geweest dat FC Burgum eigenaar van het sportcafé zou worden. Dit terwijl de wethouder in oktober nog tegen de raad zei dat het staand beleid was om sportkantines te privatiseren. VVD en GroenLinks vinden dat de raad niet juist is geïnformeerd en willen opheldering. Beide fracties hebben een lijst met vragen ingediend bij het college.

‘Der fier by troch’

Hoekstra laat in een eerste reactie weten zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Ze ziet op dit moment af van verder commentaar, omdat ze niet wil vooruitlopen op de beantwoording van de schriftelijke vragen.

In oktober dienden GroenLinks, VVD, PvdA en Partij voor de Boeren een motie van wantrouwen in vanwege dezelfde kwestie, maar die werd verworpen omdat coalitiepartijen CDA, FNP en ChristenUnie de aantijgingen richting de CDA-wethouder ‘der fier by troch’ vonden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel