'Skriezeboer' Murk Nijdam moet vogelkijkers teleurstellen

Terwijl het crowdfundingsgeld binnenstroomt voor de adoptie van zijn domein, moet ‘skriezeboer’ Murk Nijdam dit jaar vogelkijkers teleurstellen.

Murk Nijdam aan de keukentafel: ,,Ik wurd hast alle dagen belle troch minsken dy’t in ekskursje wolle.''

Murk Nijdam aan de keukentafel: ,,Ik wurd hast alle dagen belle troch minsken dy’t in ekskursje wolle.'' Foto LC

De bouw van nieuwe vogelhutten op het land van Murk Nijdam aan de Slachte bij Wommels heeft serieus vertraging opgelopen door het natte weer. Waar hij in voorgaande jaren pakweg 1200 mensen naar twee waterplassen met kijkhutten op zijn land gidste, zal het dit voorjaar rustig blijven, in ieder geval als het om vogelaars gaat.

De expansie die op 9 juli in gang is gezet – de aanleg van een veel grotere vogelplas met vier solide kijkhutten en verdekte parkeerruimte – is nog lang niet af. ,,Twa wiken nei de start wie it al yn de war. It waard te wiet en dat is it sûnt dy tiid ek hast de hiele tiid bleaun’’, zegt Nijdam.

Hopen op goed bouwweer

De boer is – samen met vaste vrijwilligers Douwe Struiksma en Rob Blanken en andere helpers – nog een heel eind gekomen in de spaarzame droge perioden. Van drie nieuwe hutten is de fundering gelegd, zijn de muren opgemetseld en de dakbalken aangebracht. De twee verzonken fotografenhutten staan nu vol water, hoewel de omliggende plasdrasvijver nog niet is gegraven.

De betonpaden naar de hutten zijn grotendeels af. Er zit een halfronde tunnel van betongaas overheen. Als die straks begroeid is met groenblijvers – 400 laurierkersstruiken en 600 klimopplanten – kunnen vogelaars ongezien bij de gebouwtjes komen.

'It giet hjir wol om de fûgels'

De komende weken hoopt de boer nog een eind te komen met de daken, maar als binnenkort de eerste grutto’s zich melden, staakt hij het werk tot na het broedseizoen. ,,Dan moatte we gjin fersteuring mear ha. It giet hjir wol om de fûgels.’’ Vorig jaar werden op Nijdams land honderd gruttokuikens groot.

Juist voor die vogels heeft hij deze operatie in gang gezet. ,,Yn de âlde situaasje rûnen minsken krekt troch ien fan de bêste skriezestikken om by de hutten te kommen. Dat woe ik net mear.’’ Daarom zal hij, nu het hele gebied open ligt, dit seizoen ook geen bezoekers ontvangen. ,,En dat is wol spitich, want ik wurd hast alle dagen belle troch minsken dy’t in ekskursje wolle. Ik fertel se dat se it takom jier mar wer besykje moatte. Dan sil it hjir wol klear wêze, dochs?’’

Terwijl Nijdam hoopt op goed bouwweer, stroopt het Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) sinds 1 februari de mouwen op om zijn ‘parel’ veilig te stellen voor de toekomst. Met de actie ‘Red de weidevogel’ zamelt het fonds geld in om het vernieuwde plasdrasgebied – 3,2 hectare groot – en alle voorzieningen daar omheen te adopteren. Een benefiet van de ijshockeyers van de Unis Flyers leverde onlangs bijna 6000 euro op. Via crowdfunding wordt voor 7,50 euro per vierkante meter de grond binnengeharkt. De teller stond gistermiddag op dik 7500 vierkante meter, verdeeld over dik 1800 kopers.

'It is spitich, mar it jout ús ek wat mear lucht'

,,De oanrin oertreft ús stoutste ferwachtings. Mei in bytsje gelok ha wy freed de earste hektare al binnen’’, zegt een opgetogen ANF-voorzitter Rendert Algra. De vertraging van het werk op Nijdams land deert het fonds niet. Algra: ,,It is spitich, mar it jout ús ek wat mear lucht. Oars hiene wy no ûnder hege druk de boel iepenje moatten. No ha wy njoggen moanne ekstra. Dat kin ek posityf útpakke.’’

Verhuren

Het fonds wil de hutten straks verhuren aan vogelkijkers en –fotografen. Nijdam: ,,Se woene it earst per stoel dwaan, mar no wurdt it foar in groep 100 euro deis foar in hutte. Dat liket my wizer. Oars fleane de minsken inoar aanst yn de hierren om it bêste plak. Al bin ik benijd oft ien dy’t net safolle maten hat it der ek foar oer hat.’’

De investering bij Nijdam is het eerste wapenfeit van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân, dat met subsidies, crowdfunding, schenkingen en legaten op meer plekken zeggenschap hoopt te krijgen over goede weidevogelgebieden en deze vervolgens door boeren wil laten beheren. Algra: ,,Wy mikke op agrarysk natuerbehear yn it ekstreme. En dat is neidruklik in oare ynfalshoeke as wêr’t reguliere natuerorganisaasjes foar kieze.’’

Het streven is dat uiteindelijk Nijdams hele bedrijf van 38 hectare wordt overgenomen. De zestigjarige boer heeft er alle vertrouwen in dat zijn hutten tegen die tijd nog lang mee zullen gaan. ,,Dit bliuwt wol hûndert jier stean, sizze se. En dat is ek de bedoeling. Oare generaasjes moatte hjir ek wat oan ha.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân