Leeuwarders bivakkeren mede vanwege coronavirus al halfjaar in woonark: 'Wy fiele ús hjir thús'

Hylke (70) en Sapie Schuurmans (71) wonen in Leeuwarden, maar mede door het coronavirus bivakkeren ze nu al meer dan een halfjaar in hun woonark, die ligt afgemeerd langs een weiland in het dorpje Oudega (Swf).

Hylke (70) en Sapie Schuurmans (71) zijn de stad en de coronadreiging ontvlucht en neergestreken in hun woonark.

Hylke (70) en Sapie Schuurmans (71) zijn de stad en de coronadreiging ontvlucht en neergestreken in hun woonark. FOTO NIELS DE VRIES

Een tweede huisje is fijn voor vakanties, maar in tijden zoals deze, is het ook niet verkeerd om even de stad te mijden en op het rustige platteland het virus uit te zitten. Vluchten willen ze het niet noemen, maar: ,,Je moatte de sykte ek net opsykje. We sitte beiden yn de risikogroep, dat ús bern warskôgje ús ek en sizze ‘bliuw asjeblyft yn dy arke’.”

Beiden zijn al op leeftijd en daar komt bij dat Sapie voormalig kankerpatiënt is: ,,Fansels stean ik noch ûnder kontrôle, mar no’t ik better bin, is myn wjerstân in stik minder wurden. Wy binne beiden dêrom in stik foarsichtiger. We dogge de boadskippen ek moarns betiid, dan is it noch rêstich.” De Leeuwarders zijn niet de enigen die de nodige maanden nog in de woonark zitten. ,,Wy geane wolris op besite by minsken yn oare wenarken. Fierderop sit in stel út De Haach, dy seinen dat se hjir ek folle leaver op ’e romte yn Fryslân sitte”, zegt Hylke Schuurmans.

‘We hawwe it hjir goed’

Schuurmans is sinds 2014 uit het werk. Hij was eigenaar van Bakkerij Schuurmans in Leeuwarden. De kinderen van Hylke en Sapie hebben de bakkerij op de Schrans voortgezet. Op de oude locatie zijn de bakkerij en de winkel omgetoverd tot studentenkamers.

De voornaamste reden dat het stel nog steeds in de ark zit, is dat een student corona heeft opgelopen. Dat duurt nu al drie weken: ,,Dat is ek de wichtichste reden dat wy hjir noch sitte. We hâlde goed kontakt mei de studinten. Gelokkich hawwe wy in goed alternatyf. We hawwe it hjir goed.”

In 2003 wist Schuurmans de woonark op de kop te tikken. Daarvoor hadden ze een caravan is Gaasterland, maar dat was eigenlijk niet zoveel. ,,It wie al in âlde caravan en wy seagen net safolle troch de beammen fan Gaasterlân. As ik fuort bin fan hûs wol ik deselde lúkse hawwe as thús. Dat ha wy hjir gelokkich yn Aldegea en wy sitte midden yn de natuer”, zegt Hylke.

Weer kijkje nemen in Leeuwarden

Sapie voegt daaraan toe dat, als er mensen over de vloer komen, ze soms wel zeggen dat ze het mooiste plekje hebben van Oudega. In de zomer varen en fietsen de twee veel door de omgeving: ,,Wy fiele ús hjir thús. No’t wy út it wurk binne, genietsje wy echt fan de lytse dingen en dat kin hjir ideaal. Ofrûne snein rûnen de kij fan ’e boer yn it lân dêr’t wy tsjinoan lizze. Dat is hartstikke leuk.’’

Beiden zijn wel van plan om later deze week, door verschillende afspraken, weer een kijkje te nemen in Leeuwarden. ,,Wy hoopje oan de ein fan dizze wike wer yn de stêd te wêzen, mar we slute de boel hjir net ôf. At it moat, geane we werom nei Aldegea.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
Coronavirus