'Ik wol graach wat foar minsken betsjutte'

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Jantsje de Vries uit Warns , is 14 oktober 20 geworden.

Jantsje de Vries.

Jantsje de Vries. FOTO NIELS DE VRIES

Warns beschrijft Jantsje als ,,in moai lyts doarpke’’. Ze woont er al haar hele leven. ,,Ik wenje hjir graach, it is lekker rêstich en it hat in moaie omjouwing.’’

Ze woont nog thuis bij haar ouders en haar broer. Op de grond waar ze wonen, woonde vroeger haar beppe en daarvoor haar overgrootpake en -beppe. ,,acht jier lyn ha we in nij hûs bouwe litten. We ha in moai soad romte efter hûs.’’ Die ruimte wordt vooral in beslag genomen door de dieren van haar vader. ,,We ha skiep, piken, twa katten en in shetlandpony, dy hat fan ús oare beppe west. Us heit past derop, at der lamkes komme, dan help ik wol mei.’’

‘s Zomers gaat ze graag naar het IJsselmeer, waar ze vlakbij wonen. Met haar twee jaar oudere broer kan ze heel goed opschieten. ,,Wy wenje beiden noch thús, dat is wol hiel gesellich.’’ Aangestoken door haar broer begon ze bij de F-jes te voetballen. ,,Myn broer fuotballe en dat like my ek leuk. Us mem woe my op gymnastyk ha doe’t ik lyts wie, mar sy krige my net mei. Dat wie neat foar my, ik wie in stoer famke en woe aksje.’’

'Ik wie in stoer famke en woe aksje'

Haar broer heeft voetbal ingeruild voor schaatsen en wielrennen, maar zelf speelt ze nog altijd bij QVC in Stavoren. Eerst bij de jongens, maar sinds zo’n vier jaar voetbalt ze bij de dames. ,,It is leuk foar de hobby. Earder sei ik wol dat ik proffuotballer wurde woe, mar doe’t ik wat âlder wie, hoegde dat om my net mear.’’

Met haar team speelt ze in de vierde klasse. ,,Wy wiene alwer begûn mei de kompetysje, mar dy is no wer stopset.’’ Jammer vindt ze dat. ,,Ik ha it no wol in stik rêstiger, ik gean wolris te draven of te fytsen en ik mei ek graach bakke wannear’t ik tiid oer ha.’’

Ieder jaar fietst ze de Elfstedentocht op de racefiets, dit jaar ging de tocht in verband met het coronavirus niet door. ,,Mei ús heit en myn broer haw ik him sels fytst. Dat wie in stik swierder, de gesellichheid misse je wol. It is lang sa leuk net sûnder minsken oan ’e kant, ik hoopje dat er takommend jier wer normaal te fytsen is.’’

Zorg

Het was voor Jantsje een lastige opgave om een vervolgstudie te kiezen na de middelbare school. ,,Ik ha nea fuortendaliks witten: dit wol ik.’’ Na een jaartje mbo-toerisme, wist ze dat ze dat in elk geval niet wilde. ,,Fia skoalle kaam ik yn in trajekt om der efter te kommen wat ik woe. Doe ha ik in dei meirûn yn in fersoargingshûs.’’

Ze begon aan een opleiding om verpleegkundige te worden. Maar de stage was pittig. ,,It wie net hielendal myn ding. De ferantwurdlikheid fan in ferpleechkundige woe ik net.’’ Dus stapte ze over naar de mbo-opleiding tot verzorgende. ,,Dêr haw ik myn plezier wêrom fûn yn de soarch.’’

Ze loopt nu stage in een verzorgingstehuis en in het weekend werkt ze bij de thuiszorg, tegenwoordig allemaal met een mondkapje op. ,,Neat oan dat it sa moat. Ik fyn it hiel ûnpersoanlik, de minsken sjogge net oftst lakest of net en soms sjocht se sjen fan; wa stiet der eins foar my?’’

Na het afronden van deze studie wil ze er nog een volgen op niveau 4. ,,Mar ik wit noch net wat. Miskien ek wol wat oars as de soarch.’’ Later wil ze in elk geval iets met mensen doen. ,,Miskien fyn ik wol leuk wurk yn it sikehûs. Ik wol graach wat foar minsken betsjutte, ik bin der wol echt efterkaam wat by my past no’t ik by de thússoarch wurkje. Dat fyn ik echt hiel leuk.’’

Reizen

Het lijkt Jantsje ook wel wat om na haar studie op reis te gaan. ,,Yn 2016 haw ik mei myn âlders en broer nei Amearika west, in tante fan myn mem wenne dêr. Doe hawwe wy in rûnreis makke. Ik wol al wat fan de wrâld sjen, dat stiet noch op myn listje. Mar dat giet no wat lestiger.’’

Wel heeft ze zich aangemeld om deze zomer mee te gaan met World Servants naar een ontwikkelingsland. ,,Om klasselokalen te bouwen. Ik gean ek foar de ûnderfining, it liket my wol moai om earne oars te sjen, hoe’t se dêr libje. Hjir haw we it wol hiel goed, ik wol wat foar de minsken dêr betsjutte.’’

Ze gaat weleens naar de kerk, maar is niet meer zoveel met het geloof bezig. ,,Eartiids wol mear as no. Ik gean wol nei de kategisaasje, dat is in pear kear yn it jier.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân
20 in 2020
Instagram