Ergernis om 'ja' van college Súdwest-Fryslân tegen megavarkensstal in Hemelum

Nog voor de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân de stukken kan bestuderen, is het college er al uit: de grote varkensstal in Hemelum mag er wel komen.

FOTO  CATRINUS VAN DER VEEN

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN Foto: Catrinus van der Veen

In Hemelum (600 inwoners) is ruimte genoeg voor de uitbreiding van varkenshouderij De Hemelumer Hoeve, aan de westkant van het dorp. Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân adviseert de gemeenteraad opnieuw om in te stemmen met de groeiplannen van de familie Lorist. Uitbreiding past binnen het bestemmingsplan, daarvan is het college overtuigd.

In april 2019 besliste de gemeenteraad anders over de toekomst van het agrarisch bedrijf. Met negentien tegen achttien stemmen verwezen de fracties het bestemmingsplan naar de prullenbak. Daarmee was ook de gewenste expansie van 5200 naar 8600 zeugen, biggen en vleesvarkens van de baan.

Dat het varkensbedrijf nu opnieuw op de raadsagenda staat, is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter besliste in maart dat de gemeenteraad de afwijzing slecht had beargumenteerd. Het besluit hield geen stand, het huiswerk moet opnieuw gedaan worden.

Het college heeft ondertussen juridische experts ingehuurd en advies ingewonnen bij milieu-instantie FUMO en GGD Fryslân. Door aspecten zoals geur, stikstof en ruimtelijke impact anders (beter) te formuleren, verwacht wethouder Erik Faber (GroenLinks) dat de gemeenteraad straks met een gerust hart kan instemmen met bouw van een megastal. ,,De conclusie van het college is echter niet veranderd: het uitbreidingsplan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.’’

‘Sa geane jo net mei elkoar om’

Dat het college woensdagmorgen al een hapklaar advies aan de buitenwereld presenteert, is een schot uit de heup, vindt de FNP. ,,It kolleezje stjoert holderdebolder in parseberjocht rûn, wylst de riedsstikken pas freed iepenbier wurde, ék foar de riedsleden sels. Sa geane jo net mei elkoar om, seker net by sokke gefoelige kwestjes as dizze. Dit docht de saak gjin goed’’, aldus Sicco Rypma. Hij spreekt van ‘framing’.

GroenLinks-fractievoorzitter Angeline Kerver spreekt van een ,,moeilijke situatie’’. Haar groene partijgenoot Erik Faber moet een standpunt verdedigen dat beslist anders is dan de opvattingen binnen de raadsfractie. ,,De werkelijkheid is zoals die is. Wij zijn vanaf het begin van mening geweest dat uitbreiding van De Hemelumer Hoeve niet wenselijk is. We waren tegen en we blijven tegen.’’

De werkgroep ‘Geen megastal in Hemelum’ heeft ook de gelegenheid gekregen om al de redenen waarom een megastal onwenselijk is, nog eens te presenteren. Daarbij heeft de werkgroep ook een (kostbaar) wetenschappelijk onderzoek op tafel gelegd. ,,Dêr is blykber neat mei dien’’, zegt Pytsje Feenstra. Zij noemt het collegeadvies erg teleurstellend. ,,We hienen tocht dat it kolleezje stean soe foar it beslút fan de rie yn 2019. In mearderheid hat doe dúdlik sein: ‘Dit moat net wêze’.’’

De commissie Doarp, Stêd & Omkriten gaat op 22 juni aan de slag met het onderwerp.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân