Bregtje Osinga-de Vlugt (86) voorziet het dorp van zelfgemaakte mondkapjes: 'Oanpakke dy hannel'

De 70 jaar oude Meister van Bregtje Osinga-de Vlugt maakt overuren. De 86-jarige Hemelumse naaide al 430 mondkapjes van oude lappen en dekbedhoezen.

Bregtje Osinga-de Vlugt (86) achter haar 70 jaar oude Meister.

Bregtje Osinga-de Vlugt (86) achter haar 70 jaar oude Meister. FOTO SIMON BLEEKER

Lees meer over
Súdwest-Fryslân

,,It is freeslik”, verzucht ze door de telefoon. ,,Ik ha krekt alwér fjouwer de doar út en juster ha guon út Koudum in bultsje fan tweintich helle.”