Bedrijventerrein De Hemmen Sneek terug in de race

Súdwest-Fryslân gaat nu toch weer vaart maken met de ontwikkeling van bedrijventerrein De Hemmen III in Sneek, langs de A7.

Rechts van de A7 het terrein waarop het zo gewenste De Hemmen III moet komen. De zandstreep geeft de uitrit-in-aanleg vanaf Bolsward aan.

Rechts van de A7 het terrein waarop het zo gewenste De Hemmen III moet komen. De zandstreep geeft de uitrit-in-aanleg vanaf Bolsward aan. FOTO NIELS DE VRIES

De aanleg kan niet langer wachten, zo concludeert het college, die het bouwproject ,,erg urgent’’ noemt. ,,In onze gemeente zijn vrijwel geen uitgeefbare kavels meer. Daardoor dreigt doorstroming van groeiers te stagneren en kunnen initiatiefnemers geen plek vinden. Dat strookt absoluut niet bij de ambitie om een ontwikkelgemeente te zijn waar vitaal kan worden gewerkt.’’

In september 2020 had het college de plannen juist uitgesteld. De gemeente moest enorm bezuinigen, de economische crisis en stikstofproblematiek kwamen hard aan. Als gevolg van zienswijzen zijn de kaders van het ontwerpbestemmingsplan bijgesteld.

De 25 hectare bedrijfsgrond wordt in twee fasen ingericht. De helft is direct beschikbaar en in het landschap in te passen. Voor de andere helft wordt een wijziging van het bestemmingsplan toegestaan. Agrarische grond wordt daarmee bouwland.

‘Circulaire koplopers’

De ambitie om De Hemmen III het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te maken, lijkt de gemeente los te laten. Wethouder Mirjam Bakker (D66) droomde daar hardop van tijdens een raadsvergadering in 2018, net als de FNP en GroenLinks. De gemeente ,,gaat voor verduurzaming’’ maar wil daarvoor geen eisen stellen in het bestemmingsplan. De profilering en acquisitie moet vooral gericht zijn op ,,circulaire koplopers’’.

Om aan de stikstofregels te voldoen, moet minimaal 3,5 hectare van het terrein all electric aangelegd worden. De gemeente denkt de mogelijke extra stikstofemissie op het nabijgelegen Natura2000-gebied (deels) te kunnen compenseren, omdat er dan geen bemesting meer plaatsvindt wegens einde agrarisch bedrijf.

De Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân reageerde destijds laaiend op de rem op de plannen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Súdwest-Fryslân