Waterpeilen gaan steeds verder omhoog, toch krijgt polder de Hegewarren bij Oudega een innovatieboerderij. Hoe zit dat?

De Hegewarren moet op termijn een open, waterrijk gebied worden zonder landbouw. Toch krijgt de polder dit jaar nog een proefboerderij.

Het planten van lisdodden. In de Hegewarren komt een proefveld van drie hectare met deze 'sigaarplanten'.

Het planten van lisdodden. In de Hegewarren komt een proefveld van drie hectare met deze 'sigaarplanten'. Foto: Radboud University Nijmegen

Lees meer over
Smallingerland

Open en natuurlijk. Dat is de de toekomst voor de 360 hectare grote landbouwpolder de Hegewarren tussen Oudega (Sm), De Veenhoop en Grou, zo besloten vorig jaar de provinciale politiek, de gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslan. Dat betekent dat het water ruim baan krijgt en dat er geen plaats meer is voor de zes melkveebedrijven. De Hegewarren kampt als veenweidegebied met bodemdalingen en een duur waterbeheer. Ook de kosten voor het onderhoud van de polderkades zijn hoog. Daarnaast zorgen de steeds lagere grondwaterstanden ervoor dat de naastliggende Alde Feanen verdrogen en is dit natuurgebied gevoelig voor de stikstofuitstoot vanuit de Hegewarren.