College Smallingerland vraagt - buiten gemeenteraad om - om 'herstel' begroting

Hoewel de begroting al is aangenomen, vraagt het college van Smallingerland aan de provincie om deze alsnog te mogen ‘herstellen’. De meerderheid in de gemeenteraad is not amused.

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

Het Provinsjehûs aan de Tweebaksmarkt. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De nieuwe, vastgestelde gemeentebegroting is vrijdag door het college naar de provincie verzonden. Maar in de aanbiedingsbrief doen burgemeester en wethouders tegelijk een verzoek om een ‘herstelbegroting’ te mogen opstellen. Die zou dan in december aan de raadsleden worden voorgelegd.

Extra tijd

Het is in feite een vraag om extra tijd: Nederlandse gemeenten moeten begrotingen in de regel vóór 15 november inleveren bij ‘hun’ provincie, die toezichthouder is.

De Smallingerlandse begroting die er nu ligt is niet in ,evenwicht’, schrijft het college in de brief, en levert daarmee ,geen bijdrage’ aan de opdracht van het college om te zorgen voor een ,helder en evenwichtig financieel meerjarenbeleid’.

De (kleine) raadsmeerderheid die de bewuste begroting vorige week aannam, - ELP, CDA, VVD en Smallingerlands Belang - moest de boodschap vrijdag uit de brief vernemen. ,,Wij wisten niets van de vraag om een herstelbegroting”, zegt Karin van der Velde van het CDA.

Democratisch

Gisteren stuurden de vier partijen ook een brief naar de provincie. Zij wijzen erop dat alles in het Drachtster gemeentehuis op democratische wijze is verlopen. Partijen hebben voor hun eigen voorstellen ,gezocht naar meerderheden zoals gebruikelijk’. De partijen schrijven ,teleurgesteld’ te zijn over het nieuwste collegeverzoek.

Ze melden tegelijk dat ook zij ‘grote voorstanders’ zijn van de nieuwe vaarweg naar Drachten, maar dat er geen sprake kan zijn van een eigen bijdrage hiervoor zonder onderbouwing in de begroting.

‘Onsportief’

,,De toon van de collegebrief is zeer onsportief”, licht Van der Velde namens de vier fracties toe. ,,In principe hebben we hier gewoon een normale begrotingsvergadering met amendementen gevoerd. ” Bij de vier partijen is volgens haar geen gebrek aan vertrouwen in het college, ,,zoals dat door de wethouders in de vergadering is gesuggereerd.”

Beide kampen - het college en het meerderheidsblok van vier partijen - zijn er van overtuigd dat ze handelen in het belang van Smallingerland. De oorspronkelijke begroting van het college had tekorten, maar kon de toets der kritiek van de provincie net doorstaan.

Verscherpt toezicht

Met de begroting die de vier partijen hebben aangepast, blijven er jaarlijks meerdere miljoenen over. Die voorstellen zijn volgens b&w alleen niet realistisch. Het verzoek om een herstelplan moet voorkomen dat de provincie het toezicht op Smallingerland verscherpt en daarmee de controle over de uitgaven overneemt, hoopt het college.

De vier partijen vinden juist dat ‘hun’ begroting zorgt voor een financiële stabiliteit in Smallingerland. Het college bezuinigt naar hun smaak te weinig of op de verkeerde punten, en laat de eigen organisatie teveel buiten schot.

Ambtenaren

Die organisatie roerde zich vrijdag ook: de ambtelijke top schreef een brandbrief naar de raadsleden over de wijze van besluiten nemen. ,,Ik snap dat wanneer je hier met plezier werkt, het niet leuk is dat de raad iets anders beslist dan het voorstel waar jij aan hebt gewerkt, maar dat hoort er wel bij.” De CDA-fractie en de andere partijen staan open voor een onderling gesprek, zoals de ambtenaren willen.

Volgens wethouder Felix van Beek staan de regels toe dat gemeenten ,,in staat worden gesteld” om verscherpt toezicht door de provincie te voorkomen, mocht dat risico zich aandienen. ,,Wij blijven het dus proberen”.

Gedeputeerde Sander de Rouwe, die gaat over het toezicht, kon gisteren nog niet zeggen hoe hij tegen de kwestie aankijkt.

Uitwerken

Van der Velde wil weten wat het college precies bedoeld met het ‘herstellen’. ,,Daar moeten we maar over hebben. Gaat het om het financieel uitwerken van déze begroting, of komen ze met een totaal nieuw voorstel? In het laatste geval gaan wij daar niet in mee.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Smallingerland