De Jong's IJs in Gorredijk kan door boerenblokkade niet leveren aan Floriade en festival. 'Wy wolle Romke in bytsje fiele litte wat wy fiele' | video

De boeren die met zeven trekkers De Jong’s IJs in Gorredijk blokkeren, kunnen een gesprek met fabriekseigenaar en D66-Kamerlid Romke de Jong zaterdag vergeten.

Boeren blokkeren De Jong's IJs in Gorredijk

Lees meer over
Opsterland

,,Dat wolle se graach, it giet harren om my en de ideeën dy’t D66 hat oer de oanpak fan de stikstofkrisis en de takomst fan de lânbou”, zegt De Jong. ,,Mar ik gean net in petear oan mei minsken dy’t dat op dizze wize ôftwinge wolle. De blokkearders bringe de tsientallen wurknimmers en it bedriuw, dat no gjin iis leverje kin, op ûnakseptabele manier skea ta.”

‘Wy binne gjin relskoppers’

Nieuws

menu