Plan voor 'moerasgebieden' bij Bakkeveen

Aan zowel de oostelijke (foto) als de westelijke zijde van de Bakkefeanster Feart worden moerasachtige gebieden gecreëerd.

Aan zowel de oostelijke (foto) als de westelijke zijde van de Bakkefeanster Feart worden moerasachtige gebieden gecreëerd. FOTO JILMER POSTMA

Bij het Alddjip ten noorden van Bakkeveen worden twee moerasachtige gebieden gecreëerd, als onderdeel van een omvangrijk natuurplan.
Lees meer over
Opsterland

Het gaat om gebieden aan zowel de oostelijke als de westelijke zijde van de Bakkefeanster Feart en de Foarwurker Wei (N917), ter hoogte van de beek Alddjip. Deze staan veelal delen van het jaar onder water.

Het plan is onderdeel van de natuurontwikkeling rond de meest oostelijke 10 kilometer van het Alddjip, ruwweg tussen Bakkeveen en Hemrik. In totaal wordt hier 350 hectare grond heringericht als natuurgebied, dat straks valt onder het Natuurnetwerk Nederland. Er worden allerlei maatregelen genomen. Zo wordt in gekanaliseerde delen van de beek weer meandering aangebracht, komen er vispassages en krijgt de beek deels een nieuwe loop.

Als eerste wordt waarschijnlijk het meest oostelijke gebied aangepakt. Het is de bedoeling dat de moerassige gebieden aan beide zijden van de Bakkefeanster Feart met elkaar worden verbonden door een zogeheten onderleider, dat is een buis waarmee het beekwater onder de vaart door kan stromen. Hier vlakbij komt ook een ‘droge’ faunabuis, waarmee onder meer otters en dassen over en weer tussen de natuurgebieden kunnen trekken.

Het westelijke moerasachtige gebied moet ook dienst doen als waterbergingsgebied.

Recreatie

De plannen worden dit jaar verder uitgewerkt. Hierbij wordt ook gekeken naar recreatieve mogelijkheden. Vanwege de grote omvang van het project moet een uitgebreide inspraakprocedure worden doorlopen. Tot en met 28 maart ligt een notitie ter inzage waarin de contouren worden beschreven. De komende jaren volgen meer inspraakmomenten. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste schep de grond in gaat.

De provincie heeft 500.000 euro uitgetrokken voor de procesbegeleiding. Het is nog niet bekend wat het gehele project gaat kosten. Daar liggen al wel verschillende potjes voor klaar. De afgelopen jaren werden al delen van de beek opgeknapt ten westen van Hemrik.