Nieuwe geurbeleid: groot deel veehouderijen Ooststellingwerf kan blijven groeien

FOTO PIXABAY

Als de raad van Ooststellingwerf de nu voorgestelde nieuwe geurnorm voor veehouderijen zou overnemen, dan houden de meeste veehouderijen groeimogelijkheden. Maar er komt ongetwijfeld politiek verzet tegen het voorstel, want 43 bedrijven komen op slot te zitten.
Lees meer over
Ooststellingwerf

Het Bureau De Roever heeft voor de gemeente Ooststellingwerf een onafhankelijk advies uitgebracht, wat wordt aangeduid als het beste compromis tussen de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen en het woon- en leefklimaat ter plaatse. Het komt er op neer dat de omvang van een bedrijf bepaalt hoever de afstand moet zijn tot geurgevoelige objecten. Bij een bepaalde afstand hoort een maximaal aantal melkkoeien. De gemeente gaat in januari met dit voorstel de boer op.

In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende, afstanden en normen waaraan de ligging van veehouderijen moet voldoen. De gemeente mag andere geurnormen en afstanden vaststellen. Zo kunnen gemeenten enerzijds geurhinder beperken en anderzijds ruimte geven aan veehouderijen om zich te ontwikkelen. Ooststellingwerf stelde in 2008 geurverordening vast (gewijzigd in oktober 2010). De onderbouwing daarvan voldoet volgens de adviseurs niet (meer) aan de huidige inzichten. In feite werd gekozen voor de grootst mogelijke groeimogelijkheden voor veehouderijen. Afstanden zijn niet gekoppeld aan het aantal dieren. Dus bestaat de kans op zeer grote veehouderijen op zelfs 25 meter van o.a. woningen. Dit is volgens de adviseurs een ongewenste situatie als het gaat om een goed woon- en leefklimaat.

Concentratiegebieden

In het voorstel dat er nu ligt gelden de advieswaarden die de GGD hanteert binnen concentratiegebieden. De geur die vrijkomt bij het houden van dieren in een stal wordt uitgedrukt in ouE/s. Binnen de bebouwde kom is de gezondheidskundige advieswaarde 2,0 ouE/m3, buiten de bebouwde kom 4,5 ouE/m3. Van de 306 veehouderijen in Ooststellingwerf zijn 287 veehouderijen gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan Buitengebied. De overige 19 veehouderijen liggen binnen de begrenzingen van dorpen. Voor die 19 geldt het bestaande gebruik. En 34 intensieve veehouderijen – allen in dat buitengebied - hebben binnen de verleende vergunningen allemaal groeimogelijkheden in geuremissie.

‘Op slot’

Voor alle overige niet intensieve veehouderijen in het buitengebied geldt dat een flinke groei in geuremissie zeer onwaarschijnlijk is, aangezien intensieve veehouderij slechts als neventak is toegestaan. De geuremissie van de toekomstige situatie is bij deze bedrijven gelijk gesteld aan de geuremissie van de huidige (vergunde) situatie. In het nu bij het college en gemeenteraad voorliggende ‘conservatieve’ voorkeursscenario met gestaffelde afstandseisen – meer beesten dus een grotere afstand - hebben 203 veehouderijen nog groeimogelijkheden. In vergelijking met de bestaande situatie raken 43 veehouderijen ‘op slot’ (op basis van de huidige geurverordening hebben 246 veehouderijen groeimogelijkheden). Maar nieuwe ventilatietechnieken en nieuwe (geur-)emissiearme stalsystemen kunnen daar voor die boeren alsnog ruimte gaan bieden.

Geurinstallatie

In de geurberekeningen is er van uitgegaan dat de veehouderijen tot twee kilometer buiten de grens van de gemeente Ooststellingwerf niet groeien. Bij het opstellen van een gemeentelijke verordening moet volgens het advies niet alleen worden gekeken naar de geursituatie, maar ook naar de gevolgen van andere milieuzaken, zoals geluid en ammoniakuitstoot. De aan te passen geurnormen en afstanden moet door de gemeenteraad worden vastgelegd in een nieuwe geurverordening. De geurverordening vervangt de huidige ‘Verordening geurhinder en veehouderij Ooststellingwerf’.

De raadsfractie van de VVD heeft in september al laten weten tegen een nieuwe geurverordening te zijn waarbij de omvang van een boerenbedrijf de maximale afstand bepaalt tot andere gebouwen. De VVD vindt dat de huidige afstanden voldoende rechtszekerheid geven voor alle betrokkenen. Wij Lokaal en de PvdA deelden de zorgen van de VVD, maar willen eerst de verdere discussie afwachten. Eerst zijn er gesprekken op 7 en 14 januari met de landbouw- en natuurorganisaties, ondernemers en plaatselijk belangen. Op donderdagavond 21 januari organiseert de gemeente voor iedereen die belangstelling heeft een webinar over het geurbeleid.

Nieuws

menu