Waaxens wil de 'x' niet kwijt: 'It is in ûnderskiedend elemint'

Waaxens wil Waaxens blijven. Nu burgemeester en wethouders die wens naast zich neerleggen, komt het dorp in het geweer. ,,Wy sille der alles foar ynsette.’’

Met vriendelijke groet,

Tim Fierant  Verslaggever Noardeast-Frysl�n, Dantumadiel en Ameland
 Redactie Leeuwarder Courant Ik werk di, wo en vrij 058-2845416
 06-51240278

Met vriendelijke groet, Tim Fierant Verslaggever Noardeast-Frysl�n, Dantumadiel en Ameland Redactie Leeuwarder Courant Ik werk di, wo en vrij 058-2845416 06-51240278

Dorpsbelang Brantgum, Foudgum en Waaxens reageerde twee maanden geleden al op de voorgenomen naamswijziging van het dorp. Per brief liet het dorp in Noardeast-Fryslân weten Waaxens te willen blijven, het wil de naam niet gewijzigd zien worden in Waaksens. Belangrijkste argument: de mogelijke verwarring met Waaksens in Súdwest-Fryslân.

Spellingswijziging

Nu de gemeente toch voorsorteert op een naamswijziging voor het dorp, komen de Waaxsters in opstand. ‘Alle inwoners willen unaniem de naam Waaxens behouden’ laat Lammert Dijkstra van Dorpsbelang weten. ‘Wat is de demokrasy wurdich as der om in miening frege wurdt, der unanym in reaksje op komt dat wy gjin staveringswiziging wolle en it kolleezje dy dan folslein negearret? Wy wolle Waaxens bliuwe en dêr sille we alles foar ynsette.’

Een belangrijk argument is volgens Dijkstra dat voor Waaxens en Waaksens er geen verschil in uitspraak is. ‘Dy x is krekt in ûnderskiedend elemint dat wy as bewenners bot op priis stelle. Us strjitnammen binne tritich jier lyn ferfryske en dat stelden wy op priis om’t se sûnt skreaun wurde op de wize sa’t wy se útsprekke. Yn it gefal fan WaaXens-WaaKSens makket dat lykwols neat út.’

Verwarring

De verwarring met Waaksens in Súdwest blijft een risico, stelt Dijkstra. ,,Ferskate kearen hawwe reizgers op wei nei ús Waaxens in rare omwei fan ien as twa oeren meitsje moatten om’t se earst yn dat oare Waaksens bedarren. Of waard post mei fertraging besoarge om’t it adres earst yn dat oare doarp socht waard.’

Volgens Dijkstra heeft de schrijfwijze ‘Waaxens’ daarnaast ook nog historische waarde. ‘De earste midsiuwske fermeldingen fan ús doarp wiene al Waaxens, of Waexens. De x dy’t jimme fuort ha wolle is gjin Nederlânske mar in histoaryske skriuwwize, likegoed as yn Boxmeer en Boxtel en wittefolle oare nammen.’

Terugfluiten

De ‘letterkeferoaring’, zoals Dijkstra het noemt, schiet volgens hem het doel van het bevorderen van het gebruik van de Friese taal voorbij.

Dijkstra gaat ervan uit dat de gemeenteraad het college terugfluit op 8 juli, als de invoering van Friese plaatsnamen wordt besproken. Het historische argument moet dan het stevigst neergezet worden, blijkt uit de reactie van FNP-wethouder Fedde Breeuwsma.

Breeuwsma: ,,Ik haw Waaksens al earder advisearre om mei histoaryske arguminten te kommen. It is no oan de ried. Dy kin in foarstel amendearje. Waaksens hat in kâns, mar dan moat it doarp de polityk beynfloedzje.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân